Ali ste vedeli, da …

… tlak sti­snje­ne­ga zra­ka v valju v Per­kins motor­ju je pri­bli­žno 30–35 barov?

By 4. septembra 2020 No Comments

To ustre­za pri­bli­žno tla­ku na glo­bi­ni 300 m. Tu smo že na brez­ve­tr­nem obmo­čju mor­ja — tako ime­no­va­nem glo­bo­kem mor­ju. Vsi Per­kins motor­ji so kako­vo­stne zasno­ve in zahva­lju­joč obse­žne­mu testi­ra­nju dobro delu­je­jo tudi v poseb­nih pogo­jih. Ta pri­mer pri­ka­zu­je, kako močan je Per­kin­sov motor.

Zara­di napa­ke bo mor­da tre­ba zame­nja­ti vaš motor. Vča­sih motor­ji niso eko­nom­sko popra­vlji­vi ali pa časov­ni fak­tor, ki posta­ja danes vse pomemb­nej­ši, ne omo­go­ča popra­vlja­nja. Da bi našim stran­kam ponu­di­li hitro reši­tev v takih pri­me­rih, zago­ta­vlja­mo stal­no raz­po­lo­žlji­vost več kot 200 raz­lič­nih raz­li­čic Per­kins nado­me­stnih motorjev.

Podalj­šaj­te življenj­sko dobo vaše­ga stro­ja z nado­me­stnim motor­jem Perkins

Druž­ba BU Power Systems in Per­kins že vrsto let zago­ta­vlja­ta sto­ri­tve obno­va motor­jev, da podalj­ša­te življenj­sko dobo vaše­ga stro­ja in zago­to­vi­te bolj­ši donos nalož­be. Da bi izpol­ni­li vaše tre­nu­tne zah­te­ve, smo pre­gle­da­li in raz­ši­ri­li našo ponud­bo sto­ri­tev. Zdaj ponu­ja­mo naj­ob­se­žnej­šo pale­to obno­vlje­nih motor­jev Per­kins. Te so zdaj na voljo še hitre­je. Stran­kam ponu­ja­mo celo­vi­to pale­to reši­tev – od popol­nih nado­mest­kov do posa­me­znih komponent:

Nova popol­na zame­nja­va (kom­ple­tni motor)

BU Power Systems ponu­ja nove nado­me­stne motor­je (z garan­ci­jo naj­manj 12 mese­cev), tudi kot celo­vi­to reši­tev za izbra­ne mode­le. Te celo­vi­te reši­tve vam poma­ga­jo pri izpol­nje­va­nju stan­dar­dov emi­sij, zmanj­ša­jo čas izpa­dov in zmanj­ša­jo stro­ške dela.

Novi nado­me­stni motor 100 / 400

Kot stro­škov­no učin­ko­vi­ta alter­na­ti­va je nado­me­stni motor, naši motor­ji so zgra­je­ni tako, da stran­kam ponu­ja­jo pro­žnost in doda­no vre­dnost. Nado­me­stni motor­ji so opre­mlje­ni z novim sis­te­mom za vbri­zga­va­nje (viso­ko­tlač­na črpal­ka in bri­zgal­ne šobe) ter po potre­bi tur­bo pol­nil­ni­kom. Pre­pro­sto vgra­di­te nado­me­stni motor, tako ima­te kori­sti od pol­nih garan­cij in skla­dno­sti z emi­sij­ski­mi standardi.

Novi in obno­vlje­ni blo­ki motorjev

Naši novi in obno­vlje­ni blo­ki motor­jev so stro­škov­no učin­ko­vi­ta možnost popra­vi­la z mini­mal­ni­mi izpa­di in nudi­jo hitro, zane­slji­vo reši­tev v pri­me­ru večje ško­de na Per­kins motor­jih. Blo­ki so izde­la­ni po ena­kih spe­ci­fi­ka­ci­jah kot novi izdel­ki in ima­jo ena­ko zajam­če­no kako­vost in garancijo.

BU Power Systems – stro­kov­nja­ki za obno­vlje­ne in nado­me­stne motorje

Pod­je­tje BU Power Systems vas lah­ko celo pod­pre z motor­ji, ki niso več v pro­i­zvo­dnji, ali z motor­ji dru­gih pro­i­zva­jal­cev. Doka­za­li smo pro­ce­se, s kate­ri­mi zago­to­vi­mo, da vsak nado­me­stni motor – nov ali obno­vljen – ustre­za ustre­znim zah­te­va­nim stan­dar­dom o emi­si­jah. Kako­vost je za nas vedno pred­no­stna nalo­ga, zato za popra­vi­lo motor­jev upo­ra­blja­mo naj­no­vej­še teh­no­lo­gi­je. Tako lah­ko zago­to­vi­mo, da nado­me­stni motor ustre­za prvo­tni spe­ci­fi­ka­ci­ji OEM in ima stan­dard kako­vo­sti nove­ga izdel­ka. To ne zago­ta­vlja le zmo­glji­vo­sti motor­ja in zane­slji­vo­sti, ki jo potre­bu­je­te, tem­več tudi pri­hra­ni ener­gi­jo in vire ter pri­spe­va k oko­lju pri­ja­znej­še­mu in stro­škov­no učin­ko­vi­tej­še­mu delovanju.

Zakaj upo­ra­blja­ti nado­me­stni motor pod­je­tja BU Power Systems?
  • Pri­mer­lji­ve zmo­glji­vo­sti za del stro­škov nove­ga stro­ja (izbe­ri­te nado­me­stni motor ali novo naložbo)
  • Opti­mal­na sto­ri­tev in veli­ka razpoložljivost
  • Viso­ka kako­vost (poseb­ni pre­sku­sni postop­ki in stan­dar­di kako­vo­sti, test motor­jev v lastnem pre­sku­snem cen­tru, potni list motor­ja BU Power Systems)
  • Izje­mna upo­ra­ba ori­gi­nal­nih nado­me­stnih delov Per­kins za popravila
  • Možni so raz­lič­ni dodat­ki: pri­la­go­dlji­va name­sti­tev ali zago­to­vi­tev ori­gi­nal­nih kom­po­nent motor­ja Per­kins (zaga­njal­nik, alter­na­tor itd.)
  • Eno­stav­na name­sti­tev (možna tudi s stra­ni ser­vi­snih teh­ni­kov BU Power Systems)
  • Bolj­še upra­vlja­nje življenj­ske­ga cikla stroja
  • Zmanj­ša­nje izpadov
  • Oko­lju pri­ja­znej­ša rešitev
  • 12 meseč­na garancija

Kot eksklu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter ponu­ja BU Power Systems ori­gi­nal­no kako­vost po zmer­nih cenah. Če ima­te kakr­šna koli vpra­ša­nja o pro­gra­mu Per­kins izme­nja­ve, pokli­či­te naš ser­vi­sni tele­fon +386 (0) 590 76 50 0.