Czy wiesz, że…

… że ciśnie­nie sprę­ża­nia cylin­dra w sil­ni­ku Per­kin­sa wyno­si oko­ło 30–35 barów?

By 4. września 2020 No Comments

Odpo­wia­da to w przy­bli­że­niu ciśnie­niu na głę­bo­ko­ści 300 m. Jeste­śmy już w  tak zwa­nym głę­bo­kim morzu. Wszyst­kie sil­ni­ki Per­kins mają wyso­ką jakość wyko­na­nia, a dzię­ki szcze­gó­ło­wym testom dzia­ła­ją rów­nież w spe­cjal­nych warun­kach. Ten przy­kład poka­zu­je, jak moc­ny jest sil­nik Perkins.

Jed­nak z powo­du uster­ki może być koniecz­na wymia­na sil­ni­ka. Cza­sa­mi sil­ni­ki nie nada­ją się do napra­wy  ze wzglę­dów eko­no­micz­nych lub decy­du­je czyn­nik cza­so­wy, któ­ry sta­je się­dzi­siaj  coraz waż­niej­szy ,  i nie pozwa­la na napra­wę. Aby zaofe­ro­wać naszym klien­tom szyb­kie roz­wią­za­nie w takich przy­pad­kach, gwa­ran­tu­je­my sta­łą dostęp­ność ponad 200 róż­nych warian­tów sil­ni­ków Per­kins do natych­mia­sto­wej wymiany.

Wydłuż żywot­ność swo­jej maszy­ny dzię­ki zamien­ne­mu sil­ni­ko­wi fir­my Perkins

Od wie­lu lat BU Power Sys­tems i Per­kins świad­czą usłu­gi rege­ne­ra­cji sil­ni­ków na zamó­wie­nie, aby prze­dłu­żyć żywotność
maszy­ny i zapew­nić lep­szy zwrot z inwe­sty­cji. Aby speł­nić Two­je obec­ne wyma­ga­nia, zmie­ni­li­śmy i roz­sze­rzy­li­śmy naszą ofer­tę usług. Teraz ofe­ru­je­my naj­bar­dziej kom­plek­so­wą ofer­tę rege­ne­ro­wa­nych sil­ni­ków Per­kins. Są one teraz dostęp­ne jesz­cze szyb­ciej. Ofe­ru­je­my naszym klien­tom kom­plek­so­wą gamę roz­wią­zań – od kom­plet­nych wymian po poszcze­gól­ne elementy:

Wymia­na sil­ni­ka na nowy (kom­plet­ny silnik)

BU Power Sys­tems ofe­ru­je nowe sil­ni­ki zamien­ne (z gwa­ran­cją co naj­mniej 12 mie­się­cy), rów­nież jako kom­plet­ne roz­wią­za­nie dla wybra­nych mode­li. Te kom­plet­ne roz­wią­za­nia poma­ga­ją speł­niać nor­my emi­sji, mini­ma­li­zo­wać prze­sto­je i obni­żać kosz­ty pracy.

Long engi­nes z serii 100 / 400

Jako tań­sza alter­na­ty­wa dla kom­plet­ne­go sil­ni­ka zamien­ne­go, nasze sil­ni­ki zamien­ne zosta­ły zbu­do­wa­ne, aby zapew­nić klien­tom ela­stycz­ność i war­tość doda­ną. Long engi­nes są wypo­sa­żo­ne w nowy układ wtry­sko­wy (pom­pa wtry­sko­wa i dysze wtry­sko­we) oraz, w razie potrze­by, w tur­bo­sprę­żar­kę. Po pro­stu budu­jesz swo­je zde­mon­to­wa­ne ele­men­ty ze sta­re­go sil­ni­ka do long engi­ne, aby przy­wró­cić fabrycz­ne osią­gi sil­ni­ka. Korzy­stasz rów­nież z peł­nych gwa­ran­cji i zgod­no­ści z nor­ma­mi emisji.

Short / long blocks i zre­ge­ne­ro­wa­ne short / long blocks

Nasze short / long blocks są opła­cal­ną opcją napra­wy przy mini­mal­nym prze­sto­ju i ofe­ru­ją szyb­kie, nie­za­wod­ne roz­wią­za­nie w przy­pad­ku poważ­ne­go uszko­dze­nia sil­ni­ków Per­kins. Nasze napra­wio­ne short / long blocks są pro­du­ko­wa­ne zgod­nie z tymi samy­mi spe­cy­fi­ka­cja­mi co nowe pro­duk­ty i mają tę samą gwa­ran­to­wa­ną jakość i gwa­ran­cję – ale za uła­mek kosz­tów. Dzię­ki wymia­nie ist­nie­ją­ce­go rdze­nia sil­ni­ka nasze (odno­wio­ne) short / long blocks mogą zaofe­ro­wać jesz­cze więk­szą wartość.

BU Power Sys­tems – eks­per­ci od sil­ni­ków rege­ne­ro­wa­nych i zamiennych

BU Power Sys­tems jest w sta­nie wes­przeć Cię sil­ni­ka­mi, któ­re nie są już pro­du­ko­wa­ne, lub sil­ni­ka­mi innych pro­du­cen­tów. Udo­wod­ni­li­śmy, że każ­dy sil­nik zastęp­czy – nowy lub odno­wio­ny – speł­nia odpo­wied­nie wyma­ga­ne nor­my emi­sji. Jakość jest dla nas zawsze prio­ry­te­tem, dla­te­go uży­wa­my naj­now­szych tech­no­lo­gii do napra­wy sil­ni­ków. To pozwa­la nam upew­nić się, że sil­nik zamien­ny speł­nia ory­gi­nal­ną spe­cy­fi­ka­cję OEM i ma stan­dard jako­ści nowe­go pro­duk­tu. Gwa­ran­tu­je to nie tyl­ko wydaj­ność i nie­za­wod­ność sil­ni­ka, któ­rej potrze­bu­jesz, ale tak­że oszczę­dza ener­gię i zaso­by oraz przy­czy­nia się do bar­dziej przy­ja­znej dla śro­do­wi­ska i opła­cal­nej pracy.

Dla­cze­go war­to korzy­stać z sil­ni­ka wymia­ny fir­my BU Power Systems?
  • Porów­ny­wal­na wydaj­ność za uła­mek ceny nowej maszy­ny (wybierz sil­nik zamien­ny lub nowy)
  • Opty­mal­na obsłu­ga i wyso­ka dostępność
  • Wyso­ka jakość (spe­cjal­ne pro­ce­du­ry testo­we i stan­dar­dy jako­ści, testy prze­pro­wa­dza­ne na wewnętrz­nym sta­no­wi­sku testo­wym sil­ni­ka i pasz­port sil­ni­ka BU Power Systems)
  • Wyłącz­ne sto­so­wa­nie ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Per­kins do napraw
  • Moż­li­we róż­ne „dodat­ki“: ela­stycz­ny mon­taż lub moż­li­we dostar­cze­nie ory­gi­nal­nych ele­men­tów sil­ni­ka Per­kins (roz­rusz­nik, alter­na­tor itp.)
  • Pro­sta insta­la­cja (moż­li­wa rów­nież przez tech­ni­ków ser­wi­so­wych BU Power Systems)
  • Lep­sze zarzą­dza­nie cyklem życia maszyny
  • Ogra­ni­cze­nie przestojów
  • Bar­dziej przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska rozwiązanie
  • 12 mie­się­cy gwarancji

Jako wyłącz­ny dys­try­bu­tor Per­kins, BU Power Sys­tems ofe­ru­je ory­gi­nal­ną jakość w roz­sąd­nych cenach. Jeśli masz jakieś pyta­nia doty­czą­ce pro­gra­mu wymia­ny Per­kins, zadzwoń na nasz numer ser­wi­so­wy +48 22 577 04 30.