Czy wiesz, że…

…filtr Per­kins® Eco­plus-Fil­ter usu­wa czą­stecz­ki mniej­sze niż czte­ry mikrony?

By 2. marca 2023 No Comments

Jest to mniej wię­cej wiel­kość poje­dyn­czej czer­wo­nej krwin­ki, któ­ra ma wiel­kość pię­ciu mikro­nów i nie moż­na jej zoba­czyć gołym okiem. Wyso­kiej jako­ści fil­try pali­wa chro­nią sil­nik i zapo­bie­ga­ją jego uszko­dze­niu – nawet naj­mniej­sze czą­stecz­ki mogą pro­wa­dzić do zwięk­szo­ne­go zuży­cia pomp pali­wo­wych i wtry­ski­wa­czy. To nie tyl­ko zmniej­sza wydaj­ność sil­ni­ka i zwięk­sza jego emi­sję, ale może rów­nież spo­wo­do­wać poważ­ne uszko­dze­nia  same­go sil­ni­ka. Ory­gi­nal­ne fil­try pali­wa fir­my Per­kins nie­za­wod­nie usu­wa­ją cząst­ki sta­łe, dzię­ki cze­mu do wtry­ski­wa­czy docie­ra tyl­ko czy­ste paliwo.

Wyma­ga­nia sta­wia­ne sys­te­mom fil­trów nowo­cze­snych sil­ni­ków spa­li­no­wych sta­le rosną: więk­sza moc sil­ni­ka, wyż­sze ciśnie­nie i tem­pe­ra­tu­ra przy niż­szym zuży­ciu pali­wa i niż­szych emi­sjach. Ukła­dy wtry­sko­we pali­wa są zło­żo­ne i nie­zbęd­ne do opty­mal­nej pra­cy sil­ni­ka, dla­te­go Per­kins wyko­nu­je każ­dą część z zapie­ra­ją­cą dech w pier­siach precyzją.

Jakość, na któ­rej moż­na polegać

Ory­gi­nal­ne czę­ści zamien­ne Per­kins są ide­al­nie dopa­so­wa­ne do każ­de­go  sil­ni­ka, dzię­ki cze­mu zapew­nia­ją dłu­gą żywot­ność sil­ni­ka. Ozna­cza to, że może­my być w 100% pew­ni osią­gów i wydaj­no­ści  sil­ni­ka, nawet w dłuż­szej per­spek­ty­wie cza­so­wej – z jako­ścią, któ­ra się opłaca.

Two­ja przewaga

  • Wyso­kiej jako­ści ory­gi­nal­ne czę­ści zamienne
  • Pre­cy­zyj­nie zapro­jek­to­wa­ne zgod­nie z naj­now­szą spe­cy­fi­ka­cją fabryczną
  • Moż­li­wość napra­wy czę­ści dedy­ko­wa­nych do ukła­dów wtryskowych
  • Dostęp­ne reno­wo­wa­ne rege­ne­ro­wa­ne czę­ści w jako­ści i wydaj­no­ści jak nowe

Róż­ni­ca tkwi w szczegółach

Naj­częst­szą przy­czy­ną wymia­ny wtry­ski­wa­czy jest zuży­cie wyni­ka­ją­ce z zabru­dze­nia i zanie­czysz­czeń w ukła­dzie pali­wo­wym. Testy wtry­ski­wa­czy wyka­za­ły, że ory­gi­nal­ne fil­try pali­wa Per­kins zapew­nia­ją dosko­na­łą ochronę.

W porów­na­niu z fil­tra­mi zna­nych pro­du­cen­tów żywot­ność wtry­ski­wa­czy zosta­ła prze­te­sto­wa­na przy moc­no zanie­czysz­czo­nym paliwie.

Wynik: Wtry­ski­wa­cze zabez­pie­czo­ne ory­gi­nal­ny­mi fil­tra­mi pali­wa Per­kins wyka­zy­wa­ły znacz­nie mniej­sze zuży­cie, a co za tym idzie mniej­szy sto­pień wycie­ku, niż wtry­ski­wa­cze testo­wa­ne z fil­tra­mi innych firm.

Żywot­ność sil­ni­ków i ukła­dów wtry­sko­wych moż­na znacz­nie wydłu­żyć sto­su­jąc ory­gi­nal­ne fil­try pali­wa Per­kins. Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć tutaj.

Jésli mają Pań­stwo pyta­nia doty­czą­ce nasze­go port­fo­lio czę­ści zamien­nych? Zapra­sza­my do kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go pod nume­rem +48 22 577 04 34 lub – cze­ka­my na Pań­stwa zapytanie.