Czy wiesz, że…

…Per­kins posia­da ponad 4,5 milio­na nume­rów seryj­nych silników?

By 3. listopada 2022 No Comments

To mniej wię­cej tyle nume­rów seryj­nych sil­ni­ków, ile kilo­me­trów mie­rzy obwód Słoń­ca. Nume­ry seryj­ne moż­na zna­leźć na całym świe­cie i dostar­cza­ją one infor­ma­cji o roku i kra­ju pro­duk­cji sil­ni­ka, a tak­że o jego dokład­nej kon­fi­gu­ra­cji. Każ­dy sil­nik jest spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ny i zop­ty­ma­li­zo­wa­ny do swo­je­go obsza­ru zasto­so­wa­nia. Dla­te­go waż­ne jest, aby czę­ści zamien­ne były rów­nież pre­cy­zyj­nie dopa­so­wa­ne do silnika.

Jako nomi­no­wa­ny dys­try­bu­tor fir­my  Per­kins, BU Power Sys­tems ofe­ru­je ory­gi­nal­ne czę­ści zamien­ne zgod­nie z jako­ścią pro­du­cen­ta – fir­my Per­kins, któ­re dokład­nie pasu­ją do Two­je­go sil­ni­ka przez co zapew­nia­ją dłu­gą żywot­ność silnika.

Poni­żej w  skró­cie przed­sta­wio­ne są wszyst­kie zale­ty ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych fir­my Perkins:
  • Każ­da poje­dyn­cza ory­gi­nal­na część zamien­na speł­nia te same stan­dar­dy jako­ści, co kom­po­nen­ty nowe­go sil­ni­ka – od pla­no­wa­nia pro­jek­tu po zapew­nie­nie jakości.
  • W pro­ce­sie pro­duk­cji czę­sto sto­so­wa­ne są spe­cjal­ne narzę­dzia, któ­re zosta­ły opra­co­wa­ne wyłącz­nie dla firmy
  • Spe­cy­fi­ka­cje mate­ria­ło­we czę­ści zamien­nych są pre­cy­zyj­nie zapro­jek­to­wa­ne do zasto­so­wa­nia w Pań­stwa silnikach.
  • Dzię­ki naszym czę­ściom zamien­nym możesz mieć pew­ność, że Twój sil­nik będzie pra­co­wał dłu­go i bez usterek.
Ryzy­ko sto­so­wa­nia nie­ory­gi­nal­nych czę­ści zamiennych:
  • Zamien­ni­ki mogą nie odpo­wia­dać w 100 % czę­ściom ory­gi­nal­nym. Wyma­ga­nia doty­czą­ce naszych czę­ści zamien­nych są okre­śla­ne w tysią­cach godzin pra­cy w naszych sil­ni­kach pro­to­ty­po­wych przed wpro­wa­dze­niem ich na rynek, aby póź­niej zapew­nić Pań­stwu bez­pie­czeń­stwo pra­cy silnika
  • Deale­rzy, któ­rzy sprze­da­ją nie­ory­gi­nal­ne czę­ści, nie mają dostę­pu do danych o ory­gi­nal­nych kom­po­nen­tach dla kon­kret­ne­go sil­ni­ka. Ist­nie­je zatem ryzy­ko, że zamó­wie­nia zosta­ną dostar­czo­ne nie tyl­ko nie­kom­plet­ne, ale tak­że będą to  nie­wła­ści­we  części.
  • Zamien­ni­ki mogą nie speł­niać stan­dar­dów jako­ści i są mniej wytrzy­ma­łe. Na przy­kład udo­wod­nio­no, że fil­try Per­kins® Eco­plus mają o 45% dłuż­szą żywot­ność niż fil­try konwencjonalne.
  • Mon­taż nie­ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Per­kin­sa może wpły­nąć na pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie sil­ni­ka, co może spo­wo­do­wać prze­sto­je i kosz­tow­ne naprawy.

Jako wyłącz­ny dys­try­bu­tor Per­kins, BU Power Sys­tems ofe­ru­je ory­gi­nal­ną jakość w roz­sąd­nych cenach. Jeśli masz jakieś pyta­nia, możesz skon­tak­to­wać się z nami za pośred­nic­twem nasze­go tele­fo­nu ser­wi­so­we­go +48 22 57704 30.