Czy wiesz, że…

… jeste­śmy w sta­nie napra­wić sil­ni­ki powy­żej 30 lat zgod­nie z nor­mą jako­ści nowe­go produktu?

By 6. grudnia 2021 No Comments

Wiek oraz obec­ność na ryn­ku tych sil­ni­ków jest dłuż­sza  niż ist­nie­nie inter­ne­tu publicznego.

BU Power Sys­tems jest w sta­nie wes­przeć Cię sil­ni­ka­mi, któ­re nie są już pro­du­ko­wa­ne. Udo­wod­ni­li­śmy, że każ­dy sil­nik zastęp­czy – nowy lub odno­wio­ny – speł­nia odpo­wied­nie wyma­ga­ne nor­my emi­sji. Jakość jest dla nas zawsze prio­ry­te­tem, dla­te­go uży­wa­my naj­now­szych tech­no­lo­gii do napra­wy sil­ni­ków. To pozwa­la nam upew­nić się, że sil­nik zamien­ny spełnia
ory­gi­nal­ną spe­cy­fi­ka­cję OEM i ma stan­dard jako­ści nowe­go pro­duk­tu. Gwa­ran­tu­je to nie tyl­ko wydaj­ność i nie­za­wod­ność sil­ni­ka, któ­rej potrze­bu­jesz, ale tak­że oszczę­dza ener­gię i zaso­by oraz przy­czy­nia się do bar­dziej przy­ja­znej dla śro­do­wi­ska i opła­cal­nej pracy.

Sil­ni­ki na wymianę

Zda­rza się, że napra­wa sil­ni­ka jest nie­uza­sad­nio­na eko­no­micz­nie lub czas kapi­tal­ne­go remon­tu jest zbyt dłu­gi. Roz­wią­za­niem w tym przy­pad­ku są sil­ni­ki na wymia­nę. Aby zapew­nić naszym klien­tom szyb­kie roz­wią­za­nie w takich przypadkach,
gwa­ran­tu­je­my sta­łą dostęp­ność ponad 200 sil­ni­ków na wymia­nę mar­ki Per­kins. W ten spo­sób BU Power Sys­tems ofe­ru­je naj­bar­dziej kom­plek­so­wą gamę rege­ne­ro­wa­nych sil­ni­ków w bran­ży. Wszyst­kie sil­ni­ki do wymia­ny, a tak­że tzw . „dłu­gie sil­ni­ki“ zosta­ją przed dosta­wą pod­da­ne pró­bie na wewnętrz­nym sta­no­wi­sku testo­wym sil­ni­ków. Jest to zgod­ne z naszym
wyso­kim stan­dar­dem jako­ści. Następ­nie zre­ge­ne­ro­wa­ne sil­ni­ki są malo­wa­ne i wypo­sa­żo­ne w tzw „pasz­port sil­ni­ka“ BU Power Systems.
BU Power Sys­tems ofe­ru­je nowe sil­ni­ki zamien­ne (z gwa­ran­cją co naj­mniej 12 mie­się­cy), rów­nież jako kom­plet­ne roz­wią­za­nie dla wybra­nych mode­li. Te kom­plet­ne roz­wią­za­nia poma­ga­ją speł­niać nor­my emi­sji, mini­ma­li­zo­wać prze­sto­je i obni­żać kosz­ty pracy.

Long engi­nes z serii 100 / 400

Jako tań­sza alter­na­ty­wa dla kom­plet­ne­go sil­ni­ka zamien­ne­go, nasze sil­ni­ki zamien­ne zosta­ły zbu­do­wa­ne, aby zapew­nić klien­tom ela­stycz­ność i war­tość doda­ną. Long engi­nes są wypo­sa­żo­ne w nowy układ wtry­sko­wy (pom­pa wtry­sko­wa i dysze wtry­sko­we) oraz, w razie potrze­by, w tur­bo­sprę­żar­kę. Po pro­stu budu­jesz swo­je zde­mon­to­wa­ne ele­men­ty ze sta­re­go sil­ni­ka do long engi­ne, aby przy­wró­cić fabrycz­ne osią­gi sil­ni­ka. Korzy­stasz rów­nież z peł­nych gwa­ran­cji i zgod­no­ści z nor­ma­mi emisji.

Short / long blocks i zre­ge­ne­ro­wa­ne short / long blocks

Nasze short / long blocks są opła­cal­ną opcją napra­wy przy mini­mal­nym prze­sto­ju i ofe­ru­ją szyb­kie, nie­za­wod­ne roz­wią­za­nie w przy­pad­ku poważ­ne­go uszko­dze­nia sil­ni­ków Per­kins. Nasze napra­wio­ne short / long blocks są pro­du­ko­wa­ne zgod­nie z tymi samy­mi spe­cy­fi­ka­cja­mi co nowe pro­duk­ty i mają tę samą gwa­ran­to­wa­ną jakość i gwa­ran­cję – ale za uła­mek kosz­tów. Dzię­ki wymia­nie ist­nie­ją­ce­go rdze­nia sil­ni­ka nasze (odno­wio­ne) short / long blocks mogą zaofe­ro­wać jesz­cze więk­szą wartość.

Dla­cze­go war­to korzy­stać z sil­ni­ka wymia­ny fir­my BU Power Systems?
  • Porów­ny­wal­na wydaj­ność za uła­mek ceny nowej maszyny
  • Wyso­ka jakość (testy prze­pro­wa­dza­ne na wewnętrz­nym sta­no­wi­sku Testo­wym sil­ni­ka, jeśli możliwość
    poma­lo­wa­nia i gwa­ran­cja sil­ni­ka BU Power Systems)
  • Wyłącz­ne sto­so­wa­nie ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Per­kins do napraw
  • Pro­sta instalacja
  • Lep­sze zarzą­dza­nie cyklem życia maszyny
  • Ogra­ni­cze­nie przestojów
  • Bar­dziej przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska rozwiązanie
  • 12 mie­się­cy gwarancji

Jako wyłącz­ny dys­try­bu­tor Per­kins, BU Power Sys­tems ofe­ru­je ory­gi­nal­ną jakość w roz­sąd­nych cenach. Jeśli masz jakieś
pyta­nia doty­czą­ce pro­gra­mu wymia­ny Per­kins, zadzwoń na nasz numer ser­wi­so­wy +48 22 577 04 30.