Kla­sič­ni rezerv­ni deli Per­kins Zdaj na voljo po ugo­dnih cenah

Per­kins je z več kot 90-letni­mi izku­šnja­mi pri načr­to­va­nju in pro­i­zvo­dnji motor­jev ustva­ril kul­tne motor­je. Pod­je­tje BU Power Systems vam kot eksklu­ziv­ni dis­tri­bu­ter Per­kin­so­vih motor­jev ponu­ja vse ori­gi­nal­ne dele za pri­bli­žno 5.000 raz­lič­nih nači­nov upo­ra­be teh motor­jev. Tako za nove kot kla­sič­ne motor­je ste pri nas v dobrih rokah.

Pred­no­sti naku­pa ori­gi­nal­nih nado­me­stnih delov Perkins

  • Doda­tni popu­sti na nado­me­stne dele za sta­rej­še seri­je motorjev
  • Samo pri nas lah­ko dobi­te ori­gi­nal­ne nado­me­stne dele Perkins
  • Popol­na garancija

BU Power Systems je vaš Per­kins dis­tri­bu­ter in prva kon­tak­tna toč­ka za ori­gi­nal­ne rezerv­ne dele. Vaše­mu motor­ju poma­ga­mo hitro in učin­ko­vi­to. Ponu­ja­mo nado­me­stne dele za sta­rej­še Per­kins motor­je, kot so 3.152, 4.236, 1004.4.

Model motor­ja z zače­tni­ca­mi: CE, CM, LD, AA, AB in AK

Rezerv­ni deli: Leža­ji ojnič­ni in glav­ni, Batni obroč­ki, sesal­ni in izpu­šni ven­ti­li, Aksi­al­ni leža­ji, Tesni­la, Semeringi/tesnila glav­ne gre­di, Bat, Valj bloka

Samo pri nas boste pre­je­li ori­gi­nal­ne Per­kins nado­me­stne dele in popol­no garan­ci­jo za upo­ra­blje­ne nado­me­stne dele. Pre­pro­sto nam spo­ro­či­te šte­vil­ko svo­je­ga motor­ja in v krat­kem času vam bomo pri­pra­vi­li ponudbo.

Kon­tak­ti­raj­tePre­ne­si­te informacije