Per­kins Devet dese­tle­tij zna­nja o motorjih

Frank Per­kins, člo­vek, kate­re­ga ime sto­ji za vse­mi motor­ji Per­kins, je pod­je­tje usta­no­vil leta 1932. Ven­dar ni izde­lo­val samo dizel­skih motor­jev — Frank je bil kmet s 400 hek­tar­ji veli­ko kme­ti­jo. Ta edin­stve­na kom­bi­na­ci­ja ga je pri­ve­dla do tega, da je že zgo­daj spo­znal, koli­ko bi dizel­ski motor­ji kori­sti­li kme­tij­ske­mu trgu; in od takrat se to ni spre­me­ni­lo. Tudi danes so dizel­ski motor­ji v sre­di­šču sko­raj vsa­ke­ga kme­tij­ske­ga stroja.

Motor­ji so se spre­me­ni­li, Per­kins pa osta­ja pre­dan svo­jim strankam

Z leti so se motor­ji moč­no raz­vi­li. Motor­ji Per­kins se upo­ra­blja­jo v šte­vil­nih apli­ka­ci­jah ne le v kme­tij­skih stro­jih, ampak v pri­bli­žno 5000 raz­lič­nih apli­ka­ci­jah. Uved­ba ele­k­tron­skih motor­jev ali nove zah­te­ve gle­de emi­sij nare­di­jo dana­šnje motor­je bolj zaple­te­ne kot kdaj koli prej.

Ne gle­de na to, kate­ri motor Per­kins ima­te in koli­ko je seri­ja že sta­ra, je motor zasno­van tako, da tra­ja. Inže­nir­ji pod­je­tja Per­kins načr­tu­je­jo dele, ki ustre­za­jo vaše­mu motor­ju, dis­tri­bu­ter­ji pod­je­tja Per­kins, kot je BU Power Systems, pa ima­jo dobro uspo­so­blje­ne meha­ni­ke. Tako si boste zago­to­vi­li teh­nič­no stro­kov­no pod­po­ro, ki jo potre­bu­je­te za vaš motor.

Naj vaš motor delu­je Z ori­gi­nal­ni­mi nado­me­stni­mi deli Perkins

BU Power Systems je vaš Per­kins dis­tri­bu­ter in prva kon­tak­tna toč­ka za ori­gi­nal­ne rezerv­ne dele. Vaše­mu motor­ju poma­ga­mo hitro in učin­ko­vi­to. Ponu­ja­mo nado­me­stne dele za sta­rej­še Per­kins motor­je, kot so 3.152, 4.236, 1004.4.

Model motor­ja z zače­tni­ca­mi: CE, CM, LD, AA, AB in AK

Rezerv­ni deli: Leža­ji ojnič­ni in glav­ni, Batni obroč­ki, sesal­ni in izpu­šni ven­ti­li, Aksi­al­ni leža­ji, Tesni­la, Semeringi/tesnila glav­ne gre­di, Bat, Valj bloka

Samo pri nas boste pre­je­li ori­gi­nal­ne Per­kins nado­me­stne dele in popol­no garan­ci­jo za upo­ra­blje­ne nado­me­stne dele. Pre­pro­sto nam spo­ro­či­te šte­vil­ko svo­je­ga motor­ja in v krat­kem času vam bomo pri­pra­vi­li ponudbo.

Kon­tak­ti­raj­tePre­ne­si­te informacije