Per­kins Dzie­więć dekad doświad­cze­nia w silnikach

Frank Per­kins, czło­wiek, któ­re­go nazwi­sko kry­je się za wszyst­ki­mi sil­ni­ka­mi Per­kin­sa, zało­żył fir­mę w 1932 roku. Ale on nie tyl­ko pro­du­ko­wał sil­ni­ki Die­sla — Frank był rol­ni­kiem z 400-akro­wą far­mą. Ta wyjąt­ko­wa kom­bi­na­cja pozwo­li­ła mu wcze­śnie zdać sobie spra­wę, jak bar­dzo sil­ni­ki wyso­ko­pręż­ne przy­nio­są korzy­ści ryn­ko­wi rol­ni­cze­mu; i to się od tego cza­su nie zmie­ni­ło. Nawet dzi­siaj sil­ni­ki wyso­ko­pręż­ne są ser­cem pra­wie każ­dej maszy­ny rolniczej.

Sil­ni­ki się zmie­ni­ły, ale Per­kins pozo­sta­je odda­ny swo­im klientom

Z bie­giem lat sil­ni­ki ogrom­nie ewo­lu­owa­ły. Sil­ni­ki Per­kins są wyko­rzy­sty­wa­ne w sze­ro­kim zakre­sie zasto­so­wań, nie tyl­ko w maszy­nach rol­ni­czych, ale w oko­ło 5000 róż­nych zasto­so­wa­niach. Wpro­wa­dze­nie sil­ni­ków elek­tro­nicz­nych oraz nowe wyma­ga­nia doty­czą­ce emi­sji spa­lin spra­wia­ją, że dzi­siej­sze sil­ni­ki są bar­dziej zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie  niż kie­dy­kol­wiek wcześniej.

Ale bez wzglę­du na to, jaki masz sil­nik Per­kin­sa i ile ma lat, każ­dy model sil­ni­ka jest zapro­jek­to­wa­ny tak, aby bar­dzo dłu­go pra­co­wał. Inży­nie­ro­wie Per­kins pro­jek­tu­ją czę­ści dokład­nie pasu­ją­ce do Two­je­go sil­ni­ka, a  wyłącz­ni Dys­try­bu­to­rzy fir­my  Per­kins, tacy jak BU Power Sys­tems, mają­cy bar­dzo dobrze wyszko­lo­nych techników,gwarantują to, że otrzy­masz facho­we wspar­cie tech­nicz­ne, któ­re­go potrze­bu­jesz dla swo­je­go mode­lu silnika.

Utrzy­maj swój sil­nik w pra­cy Z ory­gi­nal­ny­mi czę­ścia­mi Perkins

BU Power Sys­tems ist als Per­kins Distri­bu­tor veran­twor­tlich für den Ver­trieb und den After-Sales-Servi­ce von Per­kins Die­sel- und Gasmo­to­ren. Wir hel­fen Ihrem Motor schnell und kom­pe­tent auf die Sprünge.

Jako wyłącz­ny Dys­try­bu­tor fir­my Per­kins, BU Power Sys­tems odpo­wia­da za sprze­daż i obsłu­gę posprze­da­żo­wą wszyst­kich mode­li  sil­ni­ków die­sla i gazo­wych  fir­my Per­kins. Poma­ga­my Two­je­mu sil­ni­ko­wi szyb­ko i kompetentnie

Ofe­ru­je­my czę­ści zamien­ne do star­szych mode­li sil­ni­ków Per­kins, takich jak 3.152, 4.236, 1004.4.

Nume­ry sil­ni­ków zaczy­na­ją­ce się od  : CE, CM, LD, AA, AB, AK

Czę­ści zamien­ne: Panew­ki głów­ne i kor­bo­wo­do­we, Pier­ście­nie tło­ko­we, Zawo­ry dolo­to­we, Pier­ście­nie opo­ro­we, Uszczel­nie­nia i wyde­cho­we, Tło­ki, Tule­je, Uszczel­nia­cze wału

Tyl­ko u nas otrzy­mu­ją Pań­stwo ory­gi­nal­ne czę­ści zamien­ne Per­kins bez­po­śred­nio od pro­du­cen­ta oraz peł­ną gwa­ran­cję na ich  zastosowane.

Wystar­czy, że podasz nam swój numer sil­ni­ka, a my w krót­kim cza­sie przed­sta­wi­my Ci ofertę.

Kon­taktPobrać infor­ma­cje