Kla­sycz­ne czę­ści zamien­ne fir­my Per­kins Teraz dostęp­ne w atrak­cyj­nych cenach

Dzię­ki ponad 90-let­nie­mu doświad­cze­niu w pro­jek­to­wa­niu i pro­duk­cji sil­ni­ków, Per­kins stwo­rzył kul­to­we sil­ni­ki. BU Power Sys­tems jako wyłącz­ny dys­try­bu­tor fir­my Per­kins, ofe­ru­je wszyst­kie typy ory­gi­nal­nych czę­ści do oko­ło 5000 róż­nych zasto­so­wań sil­ni­ków. Zarów­no w przy­pad­ku nowych, jak i kla­sycz­nych sil­ni­ków, jesteś z nami w dobrych rękach.

Zale­ty

  • Dodat­ko­we raba­ty na czę­ści zamien­ne do star­szych serii/typów sil­ni­ków fir­my Perkins
  • Naj­więk­sza dostęp­ność ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych do sil­ni­ków fir­my Per­kins tyl­ko w BU Power Sys­tems Pol­ska jako wyłącz­ne­go dys­try­bu­to­ra fir­my Perkins
  • Peł­na gwarancja

Jako wyłącz­ny Dys­try­bu­tor fir­my Per­kins, BU Power Sys­tems odpo­wia­da za sprze­daż i obsłu­gę posprze­da­żo­wą wszyst­kich mode­li  sil­ni­ków die­sla i gazo­wych  fir­my Per­kins. Poma­ga­my Two­je­mu sil­ni­ko­wi szyb­ko i kompetentnie

Ofe­ru­je­my czę­ści zamien­ne do star­szych mode­li sil­ni­ków Per­kins, takich jak 3.152, 4.236, 1004.4.

Nume­ry sil­ni­ków zaczy­na­ją­ce się od  : CE, CM, LD, AA, AB, AK

Czę­ści zamien­ne: Panew­ki głów­ne i kor­bo­wo­do­we, Pier­ście­nie tło­ko­we, Zawo­ry dolo­to­we, Pier­ście­nie opo­ro­we, Zestaw uszcze­lek, Tło­ki, Tule­je, Uszczel­nia­cze wału

Tyl­ko u nas otrzy­mu­ją Pań­stwo ory­gi­nal­ne czę­ści zamien­ne Per­kins bez­po­śred­nio od pro­du­cen­ta oraz peł­ną gwa­ran­cję na ich  zastosowane.

Wystar­czy, że podasz nam swój numer sil­ni­ka, a my w krót­kim cza­sie przed­sta­wi­my Ci ofertę.

Kon­taktPobrać infor­ma­cje