Per­kins

Devet deset­lje­ća stručnosti

Frank Per­kins, čovjek čije ime sto­ji iza svih Per­kins moto­ra, osno­vao je tvrt­ku dav­ne 1932. godi­ne. Ali nije samo pro­izvo­dio dizel moto­re — Frank je bio poljo­pri­vred­nik s far­mom od 400 hek­ta­ra. Ova jedins­tve­na kom­bi­na­ci­ja nave­la ga je da rano shva­ti koli­ko bi dizel moto­ri mogli koris­ti­ti trži­štu poljo­pri­vred­nih stro­je­va; i to se od tada nije pro­mi­je­ni­lo. I danas su dizel moto­ri u srcu goto­vo sva­kog poljo­pri­vred­nog stroja.

Moto­ri su se pro­mi­je­ni­li, ali Per­kins osta­je posve­ćen svo­jim kupcima

Tije­kom godi­na moto­ri su se iznim­no razvi­li. Per­kins moto­ri koris­te se u širo­kom ras­po­nu pri­mje­na, ne samo u poljo­pri­vred­nim stro­je­vi­ma, već u oko 5000 raz­li­či­tih pri­mje­na. Uvo­đe­nje elek­tro­nič­kih moto­ra ili novi zah­tje­vi za emi­si­jom čine današ­nje moto­re slo­že­ni­ji­ma nego ikad prije.

No, bez obzi­ra na to koji Per­kins motor ima­te i koli­ko seri­ja već ima, motor je dizaj­ni­ran da tra­je. Per­kins inže­nje­ri dizaj­ni­ra­ju dije­lo­ve koji odgo­va­ra­ju vašem moto­ru, a Per­kins dis­tri­bu­te­ri poput BU Power Sys­tems ima­ju dobro obu­če­ne teh­ni­ča­re. To osi­gu­ra­va da ćete dobi­ti teh­nič­ki struč­nu podr­šku koja je potreb­na za vaš motor.

Neka Vaš motor radi

s Per­kins ori­gi­nal­nim rezerv­nim dijelovima

BU Power Sys­tems je vaš Per­kins dis­tri­bu­ter i prva kon­tak­t­na toč­ka za rezerv­ne dije­lo­ve. Poma­že­mo vašem moto­ru brzo i kom­pe­tent­no. Nudi­mo rezerv­ne dije­lo­ve za sta­ri­je seri­je Per­kins moto­ra, poput 3.152, 4.236, 1004.4.

Sku­pi­na CE, CM, LD, AA, AB i AK.

Rezerv­ni dije­lo­vi: temelj­ni i lete­ći leža­je­vi, klip­ni prste­ni, usis­ni i ispuš­ni ven­ti­li, aksi­jal­ni leža­je­vi, seme­rin­zi, pakun­zi, kli­po­vi, košuljice

Samo kod nas dobit ćete ori­gi­nal­ne Per­kins rezerv­ne dije­lo­ve izrav­no od ugo­vor­nog Per­kins dis­tri­bu­te­ra i pot­pu­no jam­s­tvo na kori­šte­ne rezerv­ne dije­lo­ve. Jed­nos­tav­no nam javi­te svoj broj moto­ra i mi ćemo vam dos­ta­vi­ti ponu­du u krat­kom roku.

Kon­tak­ti­raj­te nasPre­uz­mi­te informacije