Per­kins kla­sič­ni rezerv­ni dije­lo­vi Sada dos­tup­no po atrak­tiv­nim cijenama

S više od 90 godi­na iskus­tva u dizaj­nu i pro­izvod­nji moto­ra, Per­kins je stvo­rio ikon­ske moto­re. Kao vaš eks­klu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems vam nudi sve ori­gi­nal­ne dije­lo­ve za pri­bliž­no 5000 raz­li­či­tih pri­mje­na moto­ra – i za nove i za kla­sič­ne moto­re. Kod nas ste dak­le u dobrim rukama.

Pre­gled svih pogodnost

  • Dodat­ni popus­ti na rezerv­ne dije­lo­ve za sta­ri­je seri­je motora
  • Samo kod nas može­te naba­vi­ti ori­gi­nal­ne Per­kins rezerv­ne dije­lo­ve izrav­no od vašeg ugo­vor­nog partnera
  • Puno jam­s­tvo

BU Power Sys­tems je vaš Per­kins dis­tri­bu­ter i prva kon­tak­t­na toč­ka za rezerv­ne dije­lo­ve. Poma­že­mo vašem moto­ru brzo i kom­pe­tent­no. Nudi­mo rezerv­ne dije­lo­ve za sta­ri­je seri­je Per­kins moto­ra, poput 3.152, 4.236, 1004.4.

Sku­pi­na CE, CM, LD, AA, AB i AK.

Rezerv­ni dije­lo­vi: temelj­ni i lete­ći leža­je­vi, klip­ni prste­ni, usis­ni i ispuš­ni ven­ti­li, aksi­jal­ni leža­je­vi, seme­rin­zi, pakun­zi, kli­po­vi, košuljice

Samo kod nas dobit ćete ori­gi­nal­ne Per­kins rezerv­ne dije­lo­ve izrav­no od ugo­vor­nog Per­kins dis­tri­bu­te­ra i pot­pu­no jam­s­tvo na kori­šte­ne rezerv­ne dije­lo­ve. Jed­nos­tav­no nam javi­te svoj broj moto­ra i mi ćemo vam dos­ta­vi­ti ponu­du u krat­kom roku.

Kon­tak­ti­raj­te nasPre­uz­mi­te informacije