Per­kins

Ni årti­ers motorekspertise

Frank Per­kins, man­den, hvis navn står bag alle Per­kins moto­rer, grund­lag­de virk­som­he­den til­ba­ge i 1932. Men han lave­de ikke bare die­sel­mo­to­rer — Frank var en land­mand med en gård på 400 hektar. Den­ne unik­ke kom­bi­na­tion fik ham til tid­ligt at ind­se, hvor meget die­sel­mo­to­rer vil­le gav­ne land­brugs­mar­ke­det; og det har ikke ændret sig siden. Selv i dag er die­sel­mo­to­rer ker­nen i næsten alle landbrugsmaskiner.

Moto­rer har ændret sig, men Per­kins er fort­sat enga­ge­ret i sine kunder

I åre­nes løb har moto­rer­ne udvik­let sig enormt. Per­kins moto­rer bru­ges i en lang ræk­ke appli­ka­tio­ner, ikke kun i land­brugs­ma­ski­ner, men i omkring 5.000 for­skel­li­ge appli­ka­tio­ner. Ind­fø­rel­sen af ​​elek­tro­ni­ske moto­rer eller nye emis­sions­krav gør dagens moto­rer mere kom­plek­se end nogen­sin­de før.

Men uan­set hvil­ken Per­kins motor du har, og hvor gam­mel seri­en alle­re­de er, er moto­ren desig­net til at hol­de. Per­kins inge­ni­ø­rer desig­ner dele, der pas­ser præ­cis til din motor, og Per­kins distri­butø­rer som BU Power Systems har velud­dan­ne­de tek­ni­ke­re. Det­te sik­rer, at du får den tek­nisk eks­pert­støt­te, du har brug for til din motor.

Hold din motor kørende

Med ori­gi­na­le reser­ve­de­le fra Perkins

BU Power Systems er din Per­kins distri­butør og før­ste kon­takt­punkt for reser­ve­de­le. Vi hjæl­per dig med din motor hur­tigt og kom­pe­tent. Vi til­by­der reser­ve­de­le til ældre Per­kins-seri­er som f.eks. 3.152, 4.236, 1004.4.

Vi til­by­der kom­plet­te motor­renove­rings­kit inde­hol­den­de føl­gen­de dele: hoved og plejl­le­jekit, stem­pel­rings­kit, ind/ud ven­ti­ler, slørski­ver, pak­nings­sæt, krum­tapspakdå­ser, stemp­ler, foringer

Kun hos os får du ori­gi­na­le Per­kins-reser­ve­de­le direk­te fra den udpe­ge­de Per­kins-for­hand­ler og fuld garan­ti på de anvend­te reser­ve­de­le. Du skal blot oply­se os om dit motor­num­mer, så giver vi dig et til­bud med kort varsel.

Kon­taktDown­lo­ad oplysningerne