Per­kins klas­si­ske reservedele

Fås nu til attrak­ti­ve priser

Med mere end 90 års erfa­ring inden for motor­de­sign og ‑frem­stil­ling har Per­kins skabt iko­ni­ske moto­rer. Som din eks­klu­si­ve Per­kins-distri­butør til­by­der BU Power Systems dig alle ori­gi­na­le dele til de ca. 5.000 for­skel­li­ge anven­del­ser af moto­rer­ne. For både nye og klas­si­ske moto­rer er du der­for i gode hæn­der hos os.

Alle for­de­le i et overblik

  • Ekstra rabat­ter på reser­ve­de­le til ældre motorserier
  • Kun hos os kan du få ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le direk­te fra din kontraktspartner
  • Fuld garan­ti

BU Power Systems er din Per­kins distri­butør og før­ste kon­takt­punkt for reser­ve­de­le. Vi hjæl­per dig med din motor hur­tigt og kom­pe­tent. Vi til­by­der reser­ve­de­le til ældre Per­kins-seri­er som f.eks. 3.152, 4.236, 1004.4.

Vi til­by­der kom­plet­te motor­renove­rings­kit inde­hol­den­de føl­gen­de dele: hoved og plejl­le­jekit, stem­pel­rings­kit, ind/ud ven­ti­ler, slørski­ver, pak­nings­sæt, krum­tapspakdå­ser, stemp­ler, foringer

Kun hos os får du ori­gi­na­le Per­kins-reser­ve­de­le direk­te fra den udpe­ge­de Per­kins-for­hand­ler og fuld garan­ti på de anvend­te reser­ve­de­le. Du skal blot oply­se os om dit motor­num­mer, så giver vi dig et til­bud med kort varsel.

Kon­taktDown­lo­ad oplysningerne