Kla­sic­ké náhrad­ní díly Per­kins Nyní jsou k dis­po­zi­ci za atrak­tiv­ní ceny

Spo­leč­nost Per­kins má více než 90 let zku­še­nos­tí s kon­struk­cí a výro­bou moto­rů a vytvo­ři­la iko­nic­ké moto­ry. Jako výhrad­ní dis­tri­bu­tor spo­leč­nos­ti Per­kins vám BU Power Sys­tems nabí­zí veš­ke­ré ori­gi­nál­ní díly pro při­bliž­ně 5000 růz­ných apli­ka­cí těch­to moto­rů. Pro nové i kla­sic­ké moto­ry jste tedy u nás v dob­rých rukou.

Všech­ny výho­dy na prv­ní pohled

  • Doda­teč­né sle­vy na náhrad­ní díly pro star­ší řady motorů
  • Pou­ze u nás jako smluv­ní­ho part­ne­ra Per­kins může­te zís­kat ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly
  • Plná záru­ka

BU Power Sys­tems je váš dis­tri­bu­tor Per­kins a prv­ní kon­takt­ní mís­to pro náhrad­ní díly. Pomá­há­me vaše­mu moto­ru rych­le a kom­pe­tent­ně. Nabí­zí­me náhrad­ní díly pro star­ší řady Per­kins, jako jsou 3.152, 4.236, 1004.4.

Řada moto­rů a typo­vé kódy: CE, CM, LD, AA, AB a AK

Náhrad­ní díly: sady hlav­ních a ojnič­ních loži­sek, sady píst­ních krouž­ků, sací a výfu­ko­vé ven­ti­ly, axi­ál­ní ložis­ka, sady těs­ně­ní, před­ní a zad­ní gufe­ra, pís­ty, vlož­ky válců

Pou­ze u nás zís­ká­te ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly Per­kins pří­mo od jme­no­va­né­ho dis­tri­bu­to­ra Per­kins a plnou záru­ku na pou­ži­té náhrad­ní díly. Sta­čí nám sdě­lit čís­lo vaše­ho moto­ru a my vám v krát­ké době poskyt­ne­me ceno­vou nabídku.

Kon­tak­tuj­te násStáh­ně­te si informace