Per­kins

Devět dese­ti­le­tí zku­še­nos­tí s motory

Frank Per­kins, muž, jehož jmé­no sto­jí za vše­mi moto­ry Per­kins, zalo­žil spo­leč­nost v roce 1932. Frank však nevy­rá­běl jen die­se­lo­vé moto­ry — byl také far­má­řem a měl 400akrovou far­mu. Díky této jedi­neč­né kom­bi­na­ci si brzy uvě­do­mil, jak vel­ký pří­nos budou mít vzně­to­vé moto­ry pro země­děl­ský trh,  a to se od té doby nezmě­ni­lo. I dnes jsou vzně­to­vé moto­ry zákla­dem téměř kaž­dé­ho země­děl­ské­ho stroje.

Moto­ry se měni­ly, ale Per­kins zůstá­vá odda­ný svým zákazníkům

V prů­bě­hu let pro­šly moto­ry obrov­ským vývo­jem. Moto­ry Per­kins se pou­ží­va­jí v širo­ké šká­le apli­ka­cí, a to nejen v země­děl­ských stro­jích, ale v při­bliž­ně 5 000 růz­ných apli­ka­cích. Zave­de­ní elek­tro­nic­kých moto­rů nebo nových emis­ních poža­dav­ků činí dneš­ní moto­ry slo­ži­těj­ší­mi než kdy­ko­li předtím.

Nezá­le­ží však na tom, jaký motor Per­kins máte a jak je tato řada již sta­rá, motor je navr­žen tak, aby vydr­žel. Inže­ný­ři spo­leč­nos­ti Per­kins navr­hu­jí díly přes­ně na míru vaše­mu moto­ru a dis­tri­bu­to­ři Per­kins, jako je BU Power Sys­tems, mají dob­ře vyško­le­né tech­ni­ky. Díky tomu zís­ká­te pro svůj motor odbor­nou tech­nic­kou pod­po­ru, kte­rou potřebujete.

Udr­žuj­te motor v chodu

S ori­gi­nál­ní­mi náhrad­ní­mi díly od Perkins

BU Power Sys­tems je váš dis­tri­bu­tor Per­kins a prv­ní kon­takt­ní mís­to pro náhrad­ní díly. Pomá­há­me vaše­mu moto­ru rych­le a kom­pe­tent­ně. Nabí­zí­me náhrad­ní díly pro star­ší řady Per­kins, jako jsou 3.152, 4.236, 1004.4.

Řada moto­rů a typo­vé kódy: CE, CM, LD, AA, AB a AK

Náhrad­ní díly: sady hlav­ních a ojnič­ních loži­sek, sady píst­ních krouž­ků, sací a výfu­ko­vé ven­ti­ly, axi­ál­ní ložis­ka, sady těs­ně­ní, před­ní a zad­ní gufe­ra, pís­ty, vlož­ky válců

Pou­ze u nás zís­ká­te ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly Per­kins pří­mo od jme­no­va­né­ho dis­tri­bu­to­ra Per­kins a plnou záru­ku na pou­ži­té náhrad­ní díly. Sta­čí nám sdě­lit čís­lo vaše­ho moto­ru a my vám v krát­ké době poskyt­ne­me ceno­vou nabídku.

Kon­tak­tuj­te násStáh­ně­te si informace