Ele­k­trič­ne kom­po­nen­te Per­kins Pri­pra­vi­te motor na zimo

Per­kin­so­vi ori­gi­nal­ni rezerv­ni deli so znak dobre učin­ko­vi­to­sti, viso­ke kako­vo­sti in zane­slji­vo­sti. Izko­ri­sti­te več kot 90 let izku­šenj pri razvo­ju robu­stnih motor­jev in pogon­skih reši­tev. Z ori­gi­nal­ni­mi deli Per­kins ste lah­ko pre­pri­ča­ni, da je vaš motor vedno pri­pra­vljen na akci­jo ‒ tudi v hla­dnem vremenu.

Per­kin­so­ve ele­k­trič­ne kom­po­nen­te – natanč­no pri­la­go­je­ne vaše­mu motorju

Niz­ke tem­pe­ra­tu­re poslab­ša­jo delo­va­nje ele­k­trič­nih kom­po­nent motor­ja, kot so zaga­njal­nik, alter­na­tor in žaril­ne sveč­ke. Ori­gi­nal­ni rezerv­ni deli Per­kins so opti­mi­zi­ra­ni za vaš motor in ga bodo var­no pri­pe­lja­li sko­zi hla­dno sezono.

Vaše pred­no­sti

  • Ori­gi­nal­ni rezerv­ni deli Per­kins za zim­sko sezo­no po zelo ugo­dnih cenah
  • Varen in zane­sljiv zagon motor­ja tudi pri niz­kih temperaturah
  • Opti­mal­na osno­va za dol­go življenj­sko dobo vaše­ga motorja
  • Krat­ko­roč­na raz­po­lo­žlji­vost nado­me­stnih delov

Ne poza­bi­te

Ob zame­nja­vi alter­na­tor­ja je tre­ba zame­nja­ti tudi kli­na­sti jer­men. Popol­no­ma uskla­je­ne kom­po­nen­te zago­ta­vlja­jo zane­slji­vo delo­va­nje motorja.

Mimo­gre­de: Per­kin­so­vi zaga­njal­ni­ki in alter­na­tor­ji so zasno­va­ni za dol­go življenj­sko dobo. Vsak posa­me­zni zaga­njal­nik je mogo­če zagna­ti vsaj 36.000-krat ‒ to je pri­bli­žno deset­krat na dan v sko­raj dese­tih letih.

Pod­je­tje BU Power Systems kot eksklu­ziv­ni dis­tri­bu­ter pod­je­tja Per­kins ponu­ja pri­stno kako­vost po razu­mnih cenah. Z vese­ljem vam bomo pri­pra­vi­li ponud­bo. Ne okle­vaj­te in nas kon­tak­ti­raj­te po tele­fo­nu +386 (0) 590 76 50 0 ali e‑pošti
[email protected] in pri­pra­vi­te svoj motor na zimo že zdaj.