Zah­te­vek za servisiranje

Za čim hitrej­šo obde­la­vo vaše­ga zah­tev­ka za ser­vi­si­ra­nje vas pro­si­mo, vas pro­si­mo, da izpol­ni­te spo­dnji obra­zec. To nam zago­ta­vlja vse potreb­ne infor­ma­ci­je in nam poma­ga, da vaš zah­te­vek za ser­vi­si­ra­nje obde­la­mo hitro in pro­fe­si­o­nal­no. Če ima­te kode napak, jih vne­si­te v ustre­zna polja na obrazcu.