Chytře. Rych­le. Spo­leh­li­vě. BU Power Express*

Čas je důle­ži­tým fak­to­rem v naší kaž­do­den­ní prá­ci. Rych­lá a kom­pe­tent­ní pomoc od spo­leh­li­vé­ho part­ne­ra, stej­ně jako dodáv­ka náhrad­ních dílů v krát­kém čase, jsou nezbyt­né. Spo­leč­nost BU Power Sys­tems pro­to nyní nabí­zí novou mož­nost rych­lé­ho dodá­ní BU Power Express. Všech­ny objed­náv­ky při­ja­té do 14:00 (v pátek do 13:00) budou zaru­če­ně doru­če­ny násle­du­jí­cí pra­cov­ní den. Objed­náv­ky lze v zása­dě zadá­vat až do 16 hodin. Díky opti­ma­li­zo­va­ným logis­tic­kým pro­ce­sům vám může­me z naše­ho cen­t­rál­ní­ho skla­du v němec­kém Ibbenbüre­nu ve vel­mi krát­ké době dodat více než 20 000 růz­ných ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Perkins.

Vyu­žij­te mno­ho výhod:

  • U objed­ná­vek poda­ných do 14 hodin (v pátek do 13 hodin) je doru­če­ní garan­to­vá­no do dru­hé­ho dne
  • Mož­nost sle­do­vá­ní zásilek
  • Doru­če­ní k vám nebo k vaše­mu zákaz­ní­ko­vi je mož­né po celé Čes­ké republice
  • Více než 20 000 náhrad­ních dílů, kte­ré jsou trva­le k dis­po­zi­ci v cen­t­rál­ním skla­du BU

Máte-li jaké­ko­li dota­zy týka­jí­cí se ori­gi­nál­ních dílů Per­kins a jejich objed­ná­vá­ní, volej­te na čís­la +420 274 773 493; +420 602 769 108; +420 602 281 154 nebo pošle­te e‑mail na adre­su [email protected].

*BU Power Express pla­tí v Čes­ké repub­li­ce a pro všech­ny běž­né výrob­ky, kte­ré jsou skla­dem v našem cen­t­rál­ním skla­du v Ibbenbüre­nu a v pra­cov­ní dny. Ceny jsou uve­de­ny bez DPH a za balí­ky do 30 kg.