Tur­bod­mychadla Per­kins Posky­tu­jí opti­mál­ní výkon s nej­vyš­ší přesností

Tur­bod­mychadla jsou slo­ži­té sou­čás­ti, přes­ně kon­stru­o­va­né s vel­mi jem­ný­mi tole­ran­ce­mi. Jsou nedíl­nou sou­čás­tí mno­ha moto­rů Per­kins, zlep­šu­jí jejich účin­nost a zvy­šu­jí výkon.

Tur­bod­mychadla zvy­šu­jí výkon

Tur­bod­mychadla zís­ká­va­jí ener­gii z prou­dí­cích výfu­ko­vých ply­nů pomo­cí tur­bí­ny. Zís­ka­ná síla se pou­ží­vá k poho­nu kom­pre­so­ru ke zvý­še­ní tla­ku v sacím potru­bí. To posky­tu­je lep­ší směs vzdu­chu a pali­va a vytvá­ří význam­né množ­ství doda­teč­né ener­gie. Tyto výfu­ko­vé ply­ny by jinak byly nevy­u­ži­té, tur­bod­mychadla tak zlep­šu­jí účin­nost moto­ru a sni­žu­jí spo­tře­bu pali­va, čímž při­spí­va­jí k čist­ší­mu prostředí.

Ori­gi­nál­ní tur­bod­mychadla Perkins:

  • pra­cu­jí rych­los­tí až 180 000 otá­ček za minutu
  • jsou vyrá­bě­ny pre­ciz­ně s ultra jem­ný­mi tole­ran­ce­mi jeden mik­ron (1/1 000 milimetru)
  • jsou tes­to­vá­ny v simu­lo­va­né nad­moř­ské výš­ce 4 500 m, aby byla zajiš­tě­na jejich správ­ná funkč­nost a spolehlivost

Udr­žo­vá­ní opti­mál­ní výkonnosti

Pokud je tře­ba tur­bod­mycha­dlo vymě­nit, jedi­ným způ­so­bem, jak zaru­čit, že váš motor bude fun­go­vat i nadá­le opti­mál­ně, je jeho nahra­ze­ní ori­gi­nál­ním tur­bod­mycha­dlem Per­kins. Jeho spe­ci­fi­ka­ce odpo­ví­dá přes­ným poža­dav­kům moto­ru a umož­ní eli­mi­no­vat mož­né pro­blémy s výko­nem motoru.

Fle­xi­bil­ní mož­nos­ti výměny

Nabí­zí­me růz­né mož­nos­ti pro poří­ze­ní tur­bod­mychadla: nové, repa­so­va­né a „nové za sta­ré“. V rám­ci mož­nos­ti nákupu
„nové­ho za sta­ré“ zís­ká­te zce­la nové tur­bod­mycha­dlo Per­kins výmě­nou za sta­ré. Vyu­žij­te této mož­nos­ti a vyu­žij­te tak nema­lé úspo­ry nákladů.

Jako váš výhrad­ní dis­tri­bu­tor Per­kins vám nabí­zí­me naši přes­nost za féro­vé ceny. Máte-li jaké­ko­li dota­zy, může­te nás kdy­ko­li kon­tak­to­vat pro­střed­nic­tvím naše­ho bez­plat­né­ho ser­vis­ní­ho tele­fo­nu +420 724 361 661 nebo +420 274 773 493.