Per­kins Turboladere

Leve­rer opti­mal power med høje­ste præcicion

Tur­bo­la­de­re er kom­plek­se dele, der er præ­cist kon­stru­e­ret med yderst små tole­ran­cer. De er inte­gre­re­de i man­ge Per­kins-moto­rer, og for­bed­rer ydel­sen og øger effekten.

Tur­bo­la­de­re øger ydeevnen

Tur­bo­la­de­re gen­vin­der ener­gi fra udstød­nings­gas­ser via en tur­bi­ne. Luft­strøm­men bru­ges til at dri­ve kom-pres­soren for at øge indsug­nings mani­fold­tryk­ket. Det­te giver en bed­re blan­ding mel­lem luft og brænd­stof og gene­re­rer bety­de­lig ekstra effekt. Dis­se udstød­nings­gas­ser vil­le ellers bli­ve spildt, så tur­bo­la­de­re for­bed­rer moto­rens effek­ti­vi­tet og brænd­sto­fø­ko­no­mi, hvil­ket igen bidra­ger til et rene­re miljø.

Ori­gi­na­le Per­kins turboladere:
  • ope­re­rer med op til 180.000 omdrej­nin­ger pr. minut
  • er præ­ci­cions frem­stil­let med tole­ran­cer på 1/1000 del af en millimeter
  • testes ved en simu­le­ret høj­de på 4.500 m for at sik­re kor­rekt drift og pålidelighed
Ved­li­ge­hol­del­se af opti­mal ydeevne

Hvis tur­bo­la­de­ren skal udskif­tes, vil den ene­ste måde at garan­te­re at din motor fort­sæt­ter med at fun­ge­re opti­malt, er at erstat­te den med en ori­gi­nal Per­kins tur­bo­la­der, hvis spe­ci­fi­ka­tion mat­cher din motors præ­ci­se krav, hvil­ket for­hin­drer even­tu­el­le pro­ble­mer med moto­rens ydeevne.

Flek­sib­le udskiftningsmuligheder

Vi til­by­der køb af nye, renove­re­de og ‘nye for gam­le‘ tur­bo­la­de­rer. Som en del af den ‘nye for gam­le‘ købs­op­tion får du en helt ny Per­kins tur­bo­la­der i byt­te for din gam­le. Udnyt den­ne mulig­hed og drag for­del af omkostningsbesparelser.

Som din eks­klu­si­ve Per­kins distri­butør til­by­der vi dig den­ne præ­ci­sion tur­bo­la­der til rime­li­ge pri­ser. Har du spørgs­mål, kan du når som helst kon­tak­te os via vores ser­vi­ce­te­le­fon 65 560 560.