Per­kins tur­bo­pu­nja­ci Ispo­ru­ka opti­mal­ne sna­ge uz naj­ve­cu preciznost

Tur­bo­pu­nja­ci su slo­že­ni dije­lo­vi, pre­ciz­no pro­jek­ti­ra­ni do iznim­no finih tole­ran­ci­ja. Oni su sas­tav­ni dio mno­gih Per­kins moto­ra, pobolj­ša­va­ju per­for­man­se i pove­ca­va­ju snagu.

Tur­bo­pu­nja­ci pobolj­ša­va­ju performanse 

Tur­bo­pu­nja­ci stva­ra­ju ener­gi­ju iz ispuš­nih pli­no­va koris­te­ci tur­bi­ne. Sna­ga se koris­ti za pogon kom­pre­so­ra za pove­ca­nje tla­ka usis­nog razvod­ni­ka. To osi­gu­ra­va bolju smje­su gori­va i stva­ra zna­caj­nu dodat­nu sna­gu. Ovi bi ispuš­ni pli­no­vi u pro­tiv­nom bili izgub­lje­ni tako da tur­bo­pu­nja­ci pobolj­ša­va­ju ucin­ko­vi­tost moto­ra i potroš­nju gori­va što zauz­vrat dopri­no­si ciš­cem okolišu.

Izvor­ni Per­kins turbopunjaci:

  • rade do 180.000 okre­ta­ja u minuti
  • su pre­ciz­no pro­izve­de­ni s tole­ran­ci­jom fino­ce jedan mikron (1 tisu­cin­ka milimetra)
  • tes­ti­ra­ni su na simu­li­ra­noj nad­mor­skoj visi­ni od 4.500 m kako bi se osi­gu­rao pra­vi­lan rad i pouzdanost

Odr­ža­va­nje opti­mal­nih performansi

Ako tur­bo­pu­njac tre­ba zami­je­ni­ti, jedi­ni nacin koji jam­ci opti­ma­lan rad vašeg moto­ra je da ga zami­je­ni­te ori­gi­nal­nim Per­kins tur­bo­pu­nja­cem cija ce spe­ci­fi­ka­ci­ja odgo­va­ra­ti pre­ciz­nim zah­tje­vi­ma vašeg moto­ra spre­ca­va­ju­ci sve mogu­ce probleme.

Flek­si­bil­ne opci­je zamjene

Nudi­mo nove, obnov­lje­ne i ‘nove za sta­re’ opci­je kup­nje. U opci­ji ‘nove za sta­re’ dobi­va­te pot­pu­no novi Per­kins tur­bo­pu­njac u zamje­nu za vaš sta­ri. Isko­ris­ti­te ovu moguc­nost i isko­ris­ti­te uštedu.

Kao vaš eks­klu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, nudi­mo vam pre­ciz­nost po povolj­nim cije­na­ma. Ako ima­te pita­nja slo­bod­no nas kon­tak­ti­raj­te na +385 (0) 51 545 701.