Tur­bo­sprę­żar­ki Per­kins Opty­mal­na moc i naj­wyż­sza precyzja

Tur­bo­sprę­żar­ki są zło­żo­ny­mi czę­ścia­mi, pre­cy­zyj­nie zapro­jek­to­wa­ny­mi z myślą o wyjąt­ko­wo małych tole­ran­cjach. Są inte­gral­ną czę­ścią wie­lu sil­ni­ków Per­kin­sa, popra­wia­jąc osią­gi i zwięk­sza­jąc moc.

Tur­bo­sprę­żar­ki zwięk­sza­ją wydajność

Tur­bo­sprę­żar­ki odzy­sku­ją ener­gię z gazów wyde­cho­wych za pośred­nic­twem tur­bi­ny. Moc jest wyko­rzy­sty-wana do napę­dza­nia sprę­żar­ki w celu zwięk­sze­nia ciśnie­nia w kolek­to­rze dolo­to­wym. Zapew­nia to lep­sze mie­sza­nie powie­trza z pali­wem i gene­ru­je znacz­nie dodat­ko­wą moc. Te gazy spa­li­no­we w prze­ciw­nym razie zosta­ły­by zmar­no­wa­ne, więc tur­bo­sprę­żar­ki popra­wia­ją wydaj­ność sil­ni­ka i zuży­cie pali­wa, co z kolei przy­czy­nia się do czyst­sze­go środowiska.

Ory­gi­nal­ne tur­bo­sprę­żar­ki Perkins:

  • dzia­ła­ją z pręd­ko­ścią do 180 000 obro­tów na minutę
  • są pre­cy­zyj­nie wyko­na­ne z tole­ran­cją rzę­du 1/1000 mm
  • są testo­wa­ne na symu­lo­wa­nej wyso­ko­ści 4500 m, aby zapew­nić pra­wi­dło­we dzia­ła­nie i niezawodność

Utrzy­ma­nie opty­mal­nej wydajności

Jeże­li tur­bo­sprę­żar­ka wyma­ga wymia­ny, jedy­nym spo­so­bem, aby zagwa­ran­to­wać, że sil­nik będzie dzia­łał opty­mal­nie, jest zastą­pie­nie go ory­gi­nal­ną tur­bo­sprę­żar­ką Per­kins, któ­rej spe­cy­fi­ka­cja będzie odpo­wia­dać pre­cy­zyj­nym wyma­ga­niom sil­ni­ka, zapo­bie­ga­jąc wszel­kim pro­ble­mom z wydaj­no­ścią silnika.

Ela­stycz­ne opcje wymiany

Ofe­ru­je­my nowe, zre­ge­ne­ro­wa­ne i “nowe na sta­re” opcje zaku­pu. W ramach opcji “nowe za sta­re” otrzy­mu­jesz zupeł­nie nową tur­bo­sprę­żar­kę Per­kins w zamian za sta­rą. Sko­rzy­staj z tej opcji i oszczędzaj.

Jako wyłącz­ny auto­ry­zo­wa­ny dys­try­bu­tor fir­my Per­kins, ofe­ru­je­my pro­duk­ty po korzyst­nych cenach.W razie jakich­kol­wiek pytań pro­si­my o kon­takt pod numer tele­fo­nu + 48 22 577 04 30.