Per­kins Tur­bo­pol­nil­ci Zago­ta­vlja­nje opti­mal­ne moči z naj­viš­jo natančnostjo

Tur­bo­pol­nil­ni­ki so kom­ple­ksni deli, ki so natanč­no zasno­va­ni z viso­ko sto­pnjo tole­ran­ce. So sestav­ni del mno­gih Per­kin­so­vih motor­jev, izbolj­ša­jo zmo­glji­vost in pove­ča­jo izho­dno moč.

Tur­bo­pol­nil­ni­ki pove­ču­je­jo zmogljivost

Tur­bo­pol­nil­ni­ki obno­vi­jo ener­gi­jo iz izpu­šnih pli­nov pre­ko tur­bi­ne. Moč se upo­ra­blja za poga­nja­nje motor­ja in za pove­ča­nje tla­ka v sesal­ni cevi. To zago­ta­vlja bolj­šo meša­ni­co zra­ka in gori­va ter ustvar­ja zna­tno doda­tno moč. Ti izpu­šni pli­ni bi bili sicer zapra­vlje­ni, zato tur­bo­pol­nil­ni­ki izbolj­ša­jo učin­ko­vi­tost motor­ja in eko­no­mič­nost pora­be gori­va, kar pri­spe­va tudi k čistej­še­mu okolju.

Ori­gi­nal­ni tur­bo­pol­nil­ni­ki Perkins:

  • delu­je­jo pri/do 180.000 vrtlja­jih na minuto
  • so izde­la­ni natanč­no, z dovo­lje­ni­mi odsto­pa­nji kot je en mikron (1/1000 milimetra)
  • Se testi­ra­jo na simu­li­ra­ni viši­ni 4.500 m, da se zago­to­vi pra­vil­no delo­va­nje in zanesljivost

Ohra­nja­nje opti­mal­ne učinkovitosti

Če bi bilo potreb­no zame­nja­ti vaš Tur­bo­pol­ni­lec, je edi­ni način, da zago­to­vi­te še naprej opti­mal­no delo­va­nje vaše­ga motor­ja, da ga zame­nja­te z ori­gi­nal­nim tur­bin­skim pol­nil­ni­kom Per­kins, kate­re­ga spe­ci­fi­ka­ci­ja bo ustre­za­la natanč­nim zah­te­vam vaše­ga motor­ja in pre­pre­če­va­la teža­ve z delo­va­njem le tega.

Pri­la­go­dlji­ve možno­sti zamenjave

Ponu­ja­mo vam nove, tovar­ni­ško obno­vlje­ne in možnost naku­pa „nove za sta­re“ Tur­bo­pol­nil­ni­ke. Kot del naku­pa „novo za sta­ro“ dobi­te pov­sem nov tur­bin­ski pol­nil­nik Per­kins v zame­no za vaše­ga sta­re­ga. Izko­ri­sti­te to možnost in pri­hra­nek, ki vam ga ponujamo.

Kot vaš eksklu­ziv­ni dis­tri­bu­ter Per­kins vam ponu­ja­mo natanč­nost po pošte­nih cenah. Če ima­te kakr­šna­ko­li vpra­ša­nja, nas lah­ko kadar­ko­li pokli­če­te na tele­fon 0590 76 50 0.