Vstři­ko­va­cí sys­témy Perkins

Síla s přesností

Od nedo­stat­ků v cho­du moto­ru na vol­no­běh, po sní­že­ný výkon a nedo­sta­te­ču­jí­cí úro­veň emi­sí, není mož­né igno­ro­vat jaké­ko­li znám­ky opo­tře­be­ní nebo nestan­dard­ní funk­ce vstři­ko­va­čů pali­va a čerpadel.

Na míru výkonnosti

Sys­témy vstři­ko­vá­ní pali­va jsou slo­ži­té a zce­la nezbyt­né pro opti­mál­ní pro­voz moto­ru. Per­kins vyrá­bí kaž­dou sou­část s dechbe­rou­cí přes­nos­tí. Šir­ší vstři­ko­va­cí otvo­ry sni­žu­jí účin­nost, a pro­to jsou otvo­ry vstři­ko­va­cích try­sek Per­kins kon­stru­o­vá­ny s prů­mě­ry men­ší­mi než 99 mik­ro­nů, což odpo­ví­dá tloušť­ce lid­ské­ho vla­su, aby umož­ni­ly opti­mál­ní záso­bo­vá­ní moto­ru pali­vem. Vstři­ko­va­če a čer­pa­dla Per­kins jsou navr­že­ny spe­ci­ál­ně pro váš motor a jsou důklad­ně tes­to­vá­ny, aby se zajis­ti­lo, že spl­ňu­jí přís­né výko­no­vé a emis­ní nor­my. Sku­teč­ně exis­tu­je pou­ze jeden způ­sob, jak zaru­čit per­fekt­ní dodáv­ku pali­va i dlou­ho­do­bě prvotříd­ní stav moto­ru: ujis­tě­te se, že při výmě­ně čer­pa­del a vstři­ko­va­čů pali­va jsou pou­ži­ty ori­gi­nál­ní díly Perkins.

Neo­ri­gi­nál­ní díl není náhrada

Pro 100% důvě­ru ve váš pali­vo­vý sys­tém potře­bu­je­te 100% ori­gi­nál­ní díly. Nedo­sta­teč­ná kva­li­ta a přes­nost zhor­ší výkon vaše­ho moto­ru. Per­kins je jedi­neč­ný tím, že nabí­zí per­fekt­ně sla­dě­né díly, kte­ré zajiš­ťu­jí opti­mál­ní výkon moto­ru a efek­ti­vi­tu jeho provozu.

Jas­né výhody:
  • Ori­gi­nál­ní díly nej­vyš­ší kvality
  • Přes­né pro­ve­de­ní pod­le nej­no­věj­ších továr­ních specifikací
  • Kon­ku­ren­ce­schop­né ceny
  • Vol­ba z nabí­ze­ných mož­nos­tí pořízení
  • Mož­nost pou­ži­tí repa­so­va­né­ho dílu je šetr­ná k život­ní­mu prostředí
  • Kva­li­ta a výkon jako u nové­ho dílu
  • 12 měsíč­ní záruka

Jako váš výhrad­ní dis­tri­bu­tor spo­leč­nos­ti Per­kins vám nabí­zí­me výkon s bez­peč­nou přes­nos­tí za féro­vé ceny. Zavo­lej­te na náš bez­plat­ný ser­vis­ní tele­fon a objed­nej­te si nebo zís­kej­te více infor­ma­cí +420 724 361 661 nebo +420 274 773 493.