Per­kins sus­ta­vi ubriz­ga­va­nja gori­va Sna­ga i preciznost

Loš rad u praz­nom hodu, sma­nje­ne per­for­man­se i neus­pje­le emi­si­je, teško je zane­ma­ri­ti zna­ko­ve istro­še­nih ili nes­tan­dard­nih ubriz­ga­ča i pumpi.

Dizaj­ni­ra­no za izvedbu

Sus­ta­vi ubriz­ga­va­nja gori­va slo­že­ni su i važ­ni za opti­ma­lan rad moto­ra, pa Per­kins sva­ki dio pro­izvo­di pre­ciz­no do savr­šens­tva. Šire rupe za ubriz­ga­va­nje kom­pro­mi­ti­ra­ju učin­ko­vi­tost, zbog čega su Per­kins rupi­ce za ubriz­ga­če izra­đe­ne u pro­mje­ru od čak 99 mikro­na, što je ekvi­va­lent pro­mje­ru ljud­ske dla­ke, kako bi se pos­ti­gle opti­mal­ne per­for­man­se goriva.
Per­kins ubriz­ga­či i pum­pe tako­đer su poseb­no dizaj­ni­ra­ne za vaš motor, a Per­kins inže­nje­ri teme­lji­to su ih tes­ti­ra­li kako bi osi­gu­ra­li da zado­vo­lja­va­ju stro­ge izved­be­ne zah­tje­ve i emi­sij­ske stan­dar­de. Zais­ta pos­to­ji samo jedan način koji jam­či dobru sna­gu vašeg moto­ra i dugo­roč­no zdrav­lje: oba­vez­no zami­je­ni­te crp­ke i ubriz­ga­če za gori­vo ori­gi­nal­nim Per­kins dijelovima.

Kva­li­te­ta na koju se može­te osloniti

Ori­gi­nal­ni Per­kins rezerv­ni dije­lo­vi savr­še­no su uskla­đe­ni s vašim moto­rom i sto­ga osi­gu­ra­va­ju dug vijek tra­ja­nja moto­ra. To zna­či da može­te biti 100% sigur­ni u per­for­man­se i učin­ko­vi­tost svog moto­ra, čak i dugo­roč­no – uz kva­li­te­tu koja se isplati.

Vaša pred­nost:

  • Viso­kok­va­li­tet­ni ori­gi­nal­ni rezerv­ni dijelovi
  • Pre­ciz­no izra­đe­ni pre­ma naj­no­vi­jim tvor­nič­kim specifikacijama
  • Mogu­ća uslu­ga poprav­ka u podru­čju teh­ni­ke ubrizgavanja
  • Dos­tup­ni su repa­ri­ra­ni dije­lo­vi za zamje­nu koji šte­de resur­se — kva­li­te­tom i izved­bom kao novi

Kao vaš eks­klu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, nudi­mo vam sna­gu s pouz­da­nom pre­ciz­noš­ću po povolj­nim cije­na­ma. Ako ima­te pita­nja slo­bod­no nas kon­tak­ti­raj­te na +385 (0) 51 545701.