Per­kins sis­te­mi za vbri­zga­va­nje gori­va Moč z natančnostjo

Ob sla­bem delu v pro­stem teku, zmanj­ša­nju zmo­glji­vo­sti in neu­spe­šnih emi­si­jah je tež­ko pre­zre­ti zna­ke obra­blje­nih bri­zgal­ni­kov gori­va in črpalk.

Pri­la­go­je­no za izvedbo

Sis­te­mi za vbri­zga­va­nje gori­va so zaple­te­ni in bistve­ni za opti­mal­no delo­va­nje motor­ja, zato Per­kins vsak del nare­di z osu­plji­vo natanč­no­stjo. Šir­še luknje za vbri­zga­va­nje zmanj­šu­je­jo učin­ko­vi­tost, zato so Per­kins luknje za bri­zgal­ne šobe izde­la­ne s pre­me­rom do 99 mikro­nov, kar ustre­za širi­ni člo­ve­ške­ga lasu, da bi zago­to­vi­li opti­mal­ne zmo­glji­vo­sti za dova­ja­nje gori­va v motorju.
Per­kins injek­tor­ji in črpal­ke so zasno­va­ni tudi pose­bej za vaš motor, prav tako pa Per­kin­so­vi inže­nir­ji teme­lji­to pre­iz­ku­si­jo, da so v skla­du s stro­gi­mi stan­dar­di gle­de učin­ko­vi­to­sti in emi­sij. Resnič­no obsta­ja le en način za zago­ta­vlja­nje moči vaše­ga motor­ja: poskr­bi­te, da boste črpal­ke in vbri­zgal­ni­ke gori­va zame­nja­li z ori­gi­nal­ni­mi Per­kins deli.

Kako­vost, na kate­ro se lah­ko zanesete

Ori­gi­nal­ni rezerv­ni deli Per­kins so popol­no­ma pri­la­go­je­ni vaše­mu motor­ju in tako zago­ta­vlja­jo dol­go življenj­sko dobo motor­ja. To pome­ni, da ste lah­ko 100-odsto­tno pre­pri­ča­ni v zmo­glji­vost in učin­ko­vi­tost svo­je­ga motor­ja tudi na dol­gi rok – s kako­vo­stjo, ki se izplača.

Vaša pred­nost:

  • Viso­ko­ka­ko­vo­stni ori­gi­nal­ni rezerv­ni deli
  • Natanč­no izde­la­ni po naj­no­vej­ših tovar­ni­ških specifikacijah
  • Možnost popra­vi­la na podro­čju teh­no­lo­gi­je vbrizgavanja
  • Na voljo so obno­vlje­ni in s tem z viri varč­ni nado­me­stni deli, s kako­vo­stjo in zmo­glji­vo­stjo kot novi

Kot vaš eksklu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter vam ponu­ja­mo moč z zane­slji­vo natanč­no­stjo po pošte­nih cenah. Pokli­či­te nas in oddaj­te naro­či­lo zdaj ali pri­do­bi­te več infor­ma­cij +386 (0) 590 76 50 0.