Per­kins brænd­stof syste­mer Power med præcision

Fra dår­lig tom­gang, til redu­ce­ret ydel­se og øget for­brug, foru­re­ning og røg, er teg­ne­ne på slid­te eller defek­te brænd­sto­finjekto­rer og pum­per, og er svæ­re at ignorere.

Skræd­der­sy­et til bed­ste ydelse

Brænd­sto­find­sprøjt­nings­sy­ste­mer er kom­plek­se og vig­ti­ge for opti­mal motor­drift, så Per­kins pro­du­ce­rer hver del med høje­ste præ­ci­sion. Stør­re injek­tions­hul­ler er at gå på kom­pro­mis med effek­ti­vi­te­ten, og det er grun­den til, at Per­kins ind­sprøjt­nings­dyse­hul­ler er kon­stru­e­ret med dia­me­tre så små som 99 mikron, sva­ren­de til bred­den af et men­ne­ske­hår, for at leve­re den opti­ma­le brænd­sto­fy­del­se i motoren.
Per­kins injekto­rer og pum­per er desig­net spe­ci­elt til din motor og testes grun­digt af Per­kins inge­ni­ø­rer for at sik­re, at de opfyl­der de stren­ge yde­ev­ne- og emis­sions­krav. Der er vir­ke­lig kun en måde at garan­te­re din motors brænd­stof for­sy­ning og lang­sig­te­de sund­hed: Sørg for at udskif­te pum­per og brænd­sto­finjekto­rer med ori­gi­na­le Per­kins dele.

Kva­li­tet, du kan sto­le på

Per­kins ori­gi­na­le reser­ve­de­le er per­fekt til­pas­set til din motor og sik­rer der­for en lang leve­tid for moto­ren. Det bety­der, at du kan være 100 % sik­ker på din motors yde­ev­ne og effek­ti­vi­tet, selv på lang sigt – med kva­li­tet, der beta­ler sig.

Din for­del:

  • Ori­gi­na­le reser­ve­de­le af høj kvalitet
  • Præ­ci­sions­frem­stil­let til de nye­ste fabriksspecifikationer
  • Repa­ra­tions­ser­vi­ce mulig inden for injektionsteknologi
  • Over­ha­le­de og der­med res­sour­ce­be­spa­ren­de reser­ve­de­le til rådig­hed med så god som ny kva­li­tet og yde­ev­ne som ny

Som din eks­klu­si­ve Per­kins distri­butør til­by­der vi dig kraft med fejl­sik­ker præ­ci­sion til rime­li­ge pri­ser. Ring for mere infor­ma­tion på 65 560 560.