Per­kins brænd­stof systemer

Power med præcision

Fra dår­lig tom­gang, til redu­ce­ret ydel­se og øget for­brug, foru­re­ning og røg, er teg­ne­ne på slid­te eller defek­te brænd­sto­finjekto­rer og pum­per, og er svæ­re at ignorere.

Skræd­der­sy­et til bed­ste ydelse

Brænd­sto­find­sprøjt­nings­sy­ste­mer er kom­plek­se og vig­ti­ge for opti­mal motor­drift, så Per­kins pro­du­ce­rer hver del med høje­ste præ­ci­sion. Stør­re injek­tions­hul­ler er at gå på kom­pro­mis med effek­ti­vi­te­ten, og det er grun­den til, at Per­kins ind­sprøjt­nings­dyse­hul­ler er kon­stru­e­ret med dia­me­tre så små som 99 mikron, sva­ren­de til bred­den af et men­ne­ske­hår, for at leve­re den opti­ma­le brænd­sto­fy­del­se i motoren.
Per­kins injekto­rer og pum­per er desig­net spe­ci­elt til din motor og testes grun­digt af Per­kins inge­ni­ø­rer for at sik­re, at de opfyl­der de stren­ge yde­ev­ne- og emis­sions­krav. Der er vir­ke­lig kun en måde at garan­te­re din motors brænd­stof for­sy­ning og lang­sig­te­de sund­hed: Sørg for at udskif­te pum­per og brænd­sto­finjekto­rer med ori­gi­na­le Per­kins dele.

Uori­gi­nalt er ingen erstatning

For at have 100 pro­cent til­lid til dit brænd­stof­sy­stem skal du bru­ge 100 pro­cent ori­gi­na­le dele. Slid­te og defek­te dele vil ska­de din motors yde­ev­ne. Per­kins er unik ved at til­by­de per­fekt mat­che­de dele, der sik­rer opti­mal effekt og effektivitet.

Kla­re fordele:
  • Ori­gi­na­le dele af høje­ste kvalitet
  • Kva­li­tet og yde­ev­ne bli­ver som ny
  • Præ­ci­sion kon­stru­e­ret efter den nye­ste fabriksspecifikation
  • Kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge priser
  • Valg af for­skel­li­ge muligheder
  • Mil­jø­ven­lig drift genskabes
  • 12-måne­ders garanti

Som din eks­klu­si­ve Per­kins distri­butør til­by­der vi dig kraft med fejl­sik­ker præ­ci­sion til rime­li­ge pri­ser. Ring for mere infor­ma­tion på 65 560 560.