Sys­te­my wtry­sko­we w sil­ni­kach Per­kins Moc z precyzją

Nie­pra­wi­dło­wa pra­ca sil­ni­ka na bie­gu jało­wym po obni­żo­ną wydaj­ność i nie­pra­wi­dło­wą emi­sję. Te ozna­ki trud­no jest igno­ro­wać. Zazwy­czaj świad­czą o zuży­ciu wtry­ski­wa­czy pali­wa oraz pomp

Dosto­so­wa­ne do działania

Ukła­dy wtry­sko­we pali­wa są bar­dzo istot­ne i mają zasad­ni­cze zna­cze­nie dla opty­mal­nej pra­cy sil­ni­ka, dla­te­go Per­kins wyko­nu­je każ­dą część z nie­zwy­kłą pre­cy­zją. Szer­sze otwo­ry wtry­sko­we pogar­sza­ją wydaj­ność, dla­te­go otwo­ry dysz wtry­ski­wa­czy fir­my Per­kins mają śred­ni­cę 99 mikro­nów, co odpo­wia­da sze­ro­ko­ści ludz­kie­go wło­sa, w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­wej i wydaj­nej pra­cy silnika.
Wtry­ski­wa­cze i pom­py fir­my Per­kins są rów­nież zapro­jek­to­wa­ne spe­cjal­nie dla two­je­go sil­ni­ka i są dokład­nie testo­wa­ne przez inży­nie­rów Per­kins, aby upew­nić się, że speł­nia­ją suro­we nor­my wydaj­no­ści i emi­sji. Jest tyl­ko jeden spo­sób, aby zagwa­ran­to­wać odpo­wied­nią moc i dłu­gą żywot­ność sil­ni­ka: pamię­taj, aby wymie­niać tyl­ko ory­gi­nal­ne pom­py i wtry­ski­wa­cze pali­wa fir­my Perkins.

Jakość, na któ­rej moż­na polegać

Ory­gi­nal­ne czę­ści zamien­ne Per­kins są ide­al­nie dopa­so­wa­ne do każ­de­go sil­ni­ka, dzię­ki cze­mu zapew­nia­ją dłu­gą żywot­ność sil­ni­ka. Ozna­cza to, że może­my być w 100% pew­ni osią­gów i wydaj­no­ści sil­ni­ka, nawet w dłuż­szej per­spek­ty­wie cza­so­wej – z jako­ścią, któ­ra się opłaca.

Two­ja przewaga:

  • Wyso­kiej jako­ści ory­gi­nal­ne czę­ści zamienne
  • Pre­cy­zyj­nie zapro­jek­to­wa­ne zgod­nie z naj­now­szą spe­cy­fi­ka­cją fabryczną
  • Moż­li­wość napra­wy czę­ści dedy­ko­wa­nych do ukła­dów wtryskowych
  • Dostęp­ne reno­wo­wa­ne rege­ne­ro­wa­ne czę­ści w jako­ści i wydaj­no­ści jak nowe

Jako wyłącz­ny i auto­ry­zo­wa­ny dys­try­bu­tor fir­my Per­kins ofe­ru­je­my moc z nie­za­wod­ną pre­cy­zją w atrak­cyj­nych cenach. Zadzwoń do nas i złóż zamó­wie­nie teraz lub uzy­skaj wię­cej infor­ma­cji +48 22 577 04 30.