Tre­nut­no zapošljavamo

Ser­vi­se­ra moto­ra s unu­tar­njim izga­ra­njem (m/ž/d)

Podru­čje dje­lo­va­nja: cije­la Hrvatska

 

Ovo je vaše podru­čje odgovornosti

 • Samos­tal­na mehanička/elektronička dijag­nos­ti­ka i otkla­nja­nje kva­ro­va na motorima
 • Struč­no odr­ža­va­nje, poprav­ci i pušta­nje u rad mobil­nih i sta­ci­onar­nih dizel­skih i plin­skih moto­ra pre­ma spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma proizvođača
 • Doku­men­ti­ra­nje utvr­đe­nih nedos­ta­ka i obav­lje­nih radova
 • Savje­to­va­nje kli­je­na­ta u skla­du s teh­nič­kim upu­ta­ma za odr­ža­va­nje motora
 • Odgo­vor­nost za ser­vis­no vozi­lo uklju­ču­ju­ći alat i zali­hu rezerv­nih dije­lo­va u vozilu

Impre­si­oni­rat ćete nas uko­li­ko posje­du­je­te ove kvalifikacije

 • Zavr­še­no ško­lo­va­nje i rad­no iskus­tvo meha­ni­ča­ra poljo­pri­vred­nih ili gra­đe­vin­skih stro­je­va, ako ste inže­njer meha­tro­ni­ke ili auto­me­ha­ni­čar i k tome još i maj­stor ili tehničar
 • Ana­li­tič­ko raz­miš­lja­nje i samos­ta­lan, sus­ta­van način rada
 • Iskus­tvo s dizel­skim moto­ri­ma, zna­nje iz infor­ma­ti­ke i elektronike
 • Iskus­tvo s plin­skim moto­ri­ma i struj­nim agre­ga­ti­ma je poželjno
 • Poželj­no je ovla­šte­nje za ukap­ča­nje i iskap­ča­nje viso­ko­na­pon­skih pos­tro­je­nja do 1 kV ili kva­li­fi­ka­ci­ja elek­tri­ča­ra za odre­đe­ne aktivnosti
 • Sprem­nost na puto­va­nja unu­tar zem­lje, fleksibilnost
 • Vozač­ka dozvo­la B kategorije
 • Samo­uvje­re­no i pri­ja­telj­sko pona­ša­nje u opho­đe­nju s našim klijentima
 • Moti­vi­ra­ni, viso­ko pre­da­ni i ori­jen­ti­ra­ni na uslugu
 • Poz­na­va­nje engle­skog jezika

Što vam nudimo

 • Raz­no­vr­stan, zanim­ljiv posao u među­na­rod­noj tvrtki
 • Pot­pu­no oprem­lje­no ser­vis­no vozi­lo s kojim može­te zapo­če­ti svoj rad­ni dan izrav­no od kuće
 • Nudi­mo vam atrak­ti­van paket pla­će s doda­ci­ma i pla­nom godiš­njeg bonusa
 • Struk­tu­ri­ra­ni uvod­ni pro­gram i sudje­lo­va­nje u cilja­noj obu­ci u našem edu­ka­cij­skom cen­tru u Njemačkoj
 • Moder­ne ala­te za rad i komunikaciju
 • I na kra­ju, ali ne manje važ­no – od samog počet­ka imat ćete aktiv­nu podr­šku pre­da­nog tima suradnika

Je li ovo Vaš novi posao? Vese­li­mo se pri­mit­ku vaše pri­ja­ve u kojoj uz pre­zen­ta­ci­ju svo­jih kva­li­fi­ka­ci­ja i iskus­tva slo­bod­no nave­di­te naj­ra­ni­ji mogu­ći datum počet­ka rada te oče­ki­va­na primanja.

Pre­uz­mi­te PDF