Jeste li znali da …

…Per­kins odr­ža­va više od 4.5 mili­ju­na serij­skih bro­je­va motora?

By 3. November 2022 No Comments

To je otpri­li­ke ono­li­ko serij­skih bro­je­va moto­ra koli­ko se opseg Sun­ca mje­ri u kilo­me­tri­ma. Serij­ski bro­je­vi mogu se naći u cije­lom svi­je­tu i pru­ži­ti infor­ma­ci­je o godi­ni i zem­lji pro­izvod­nje moto­ra, kao i o nje­go­voj toč­noj kon­fi­gu­ra­ci­ji. Sva­ki motor je poseb­no dizaj­ni­ran i opti­mi­zi­ran za svo­je podru­čje pri­mje­ne. Sto­ga je važ­no da su rezerv­ni dije­lo­vi tako­đer pre­ciz­no pri­la­go­đe­ni motoru.

Kao ovla­šte­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems nudi vam ori­gi­nal­ne rezerv­ne dije­lo­ve u kva­li­te­ti pro­izvo­đa­ča koji toč­no odgo­va­ra­ju vašem moto­ru — i tako osi­gu­ra­va­ju dugi vijek tra­ja­nja motora.

Ovdje su vam na prvi pogled pri­ka­za­ne sve pred­nos­ti Per­kins ori­gi­nal­nih rezerv­nih dijelova:
  • Sva­ki ori­gi­nal­ni rezerv­ni dio sli­je­di iste stan­dar­de kva­li­te­te kao i kom­po­nen­te novog moto­ra — od pla­ni­ra­nja dizaj­na do osi­gu­ra­nja kvalitete.
  • U pro­izvod­nom pro­ce­su čes­to se koris­te poseb­ni ala­ti koji su razvi­je­ni isklju­či­vo za Perkins.
  • Spe­ci­fi­ka­ci­je mate­ri­ja­la rezerv­nih dije­lo­va pre­ciz­no su dizaj­ni­ra­ne za upo­ra­bu u vašim motorima.
  • S našim rezerv­nim dije­lo­vi­ma može­te osi­gu­ra­ti da vaš motor radi dugo i bez ikak­vih kvarova.
Rizi­ci kori­šte­nja neo­ri­gi­nal­nih rezerv­nih dijelova:
  • Repli­ke možda ne odgo­va­ra­ju u pot­pu­nos­ti izvor­nim dije­lo­vi­ma. Karak­te­ris­ti­ke naših rezerv­nih dije­lo­va odre­đu­ju se tije­kom tisu­ća rad­nih sati na našim pro­to­tip­nim moto­ri­ma pri­je nego što se lan­si­ra­ju na trži­šte, kako bi se osi­gu­rao bes­pri­je­ko­ran rad.
  • Pro­da­va­či neo­ri­gi­nal­nih dije­lo­va nema­ju pris­tup ori­gi­nal­nim poda­ci­ma o mon­ta­ži za vaš motor. Sto­ga pos­to­ji rizik da će narudž­be biti ispo­ru­če­ne ne samo nepot­pu­ne, već i s pogreš­nim dijelovima.
  • Repli­ke možda ne zado­vo­lja­va­ju stan­dar­de kva­li­te­te i manje su robus­ne. Na pri­mjer, doka­za­no je da Per­kins® Eco­plus fil­te­ri tra­ju i do 45 % duže od konven­ci­onal­nih filtera.
  • Mon­ta­ža neo­ri­gi­nal­nih rezerv­nih dije­lo­va Per­kin­sa može utje­ca­ti na funk­ci­oni­ra­nje moto­ra, što pak može uzro­ko­va­ti zas­to­je i sku­pe popravke.

Kao vaš eks­klu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems nudi ori­gi­nal­nu kva­li­te­tu po povolj­nim cijenama.
Ako ima­te bilo kak­vih pita­nja, može­te nas kon­tak­ti­ra­ti putem našeg tele­fo­na +385 (0) 51 545701.