Jeste li znali da …

… smo u moguć­nos­ti popra­vi­ti moto­re sta­ri­je od 30 godi­na pre­ma stan­dar­di­ma kva­li­te­te novog proizvoda?

By 6. December 2021 No Comments

Tako da ti moto­ri pos­to­je duže od interneta.

BU Power Sys­tems može vam ponu­di­ti i moto­re koji više nisu u pro­izvod­nji. Pra­ti­mo pro­vje­re­ne pro­ce­se koji­ma se osi­gu­ra­va da sva­ki zamjen­ski motor – bilo novi ili obnov­lje­ni – ispu­nja­va odgo­va­ra­ju­će zah­ti­je­va­ne stan­dar­de o emi­si­ji. Kva­li­te­ta nam je uvi­jek pri­ori­tet, zbog čega koris­ti­mo naj­no­vi­je teh­no­lo­gi­je za popra­vak moto­ra. To nam omo­gu­ća­va da osi­gu­ra­mo da zamjen­ski motor udo­vo­lja­va ori­gi­nal­noj OEM spe­ci­fi­ka­ci­ji i ima stan­dard kva­li­te­te kao novi pro­izvod. To ne samo da jam­či potreb­ne per­for­man­se i pouz­da­nost moto­ra, već šte­di ener­gi­ju i resur­se i dopri­no­si eko­lo­ški pri­hvat-lji­vi­jem i ispla­ti­vi­jem radu.

Zamjen­ski motori

Pone­kad nije eko­nom­ski oprav­da­no poprav­lja­ti motor ili fak­tor vre­me­na koji danas ima sve veći zna­čaj ne dopu­šta remont. Kako bismo u tak­vim slu­ča­je­vi­ma našim kli­jen­ti­ma pru­ži­li brzo rje­še­nje, jam­či­mo stal­nu dos­tup­nost više od 200 Per­kins zamjen­skih moto­ra. BU Power Sys­tems sto­ga nudi naj­op­sež­ni­ji asor­ti­man obnov­lje­nih moto­ra za zamje­nu. Svi su potpuno
obnov­lje­ni kom­plet­ni moto­ri kao i „long engi­nes“ (rezerv­ni dio moto­ra) proš­li tes­to­ve na inter­nom ispit­nom sto­lu pri­je ispo­ru­ke. To osi­gu­ra­va naš stan­dard viso­ke kva­li­te­te. Nakon toga, obnov­lje­ni moto­ri su laki­ra­ni i oprem­lje­ni putov­ni­com moto­ra BU Power Sys­tems. BU Power Sys­tems nudi tvor­nič­ki obnov­lje­ne moto­re (s jam­s­tvom od naj­ma­nje 12 mje­se­ci), tako­đer kao cje­lo­vi­to rje­še­nje za oda­bra­ne mode­le. Ova cje­lo­vi­ta rje­še­nja poma­žu vam da ispu­ni­te stan­dar­de o emi­si­ji štet­nih pli­no­va, sma­nji­te vri­je­me zas­to­ja i sma­nji­te tro­ško­ve rada.

Long engi­ne seri­je 100 / 400

Kao ispla­ti­va alter­na­ti­va kom­plet­nom tvor­nič­ki obnov­lje­nom moto­ru, naši Long engi­ne moto­ri izgra­đe­ni su tako da kli­jen­ti­ma nude flek­si­bil­nost i dodat­nu vri­jed­nost. Oprem­lje­ni su novim sus­ta­vom ubriz­ga­va­nja (pum­pa za ubriz­ga­va­nje i mlaz­ni­ce za ubriz­ga­va­nje) i, ako je potreb­no, tur­bo punja­čem. Jed­nos­tav­no sas­ta­vi­te demon­ti­ra­ne dodat­ke na motor kako bis­te vra­ti­li tvor­nič­ke pos­tav­ke moto­ra. Tako­đer ima­te koris­ti i od punih garan­ci­ja i pošti­va­nja emi­sij­skih standarda.

Short / long blo­ko­vi i obnov­lje­ni short / long blokovi

Naši short / long blo­ko­vi su ispla­ti­va opci­ja poprav­ka s mini­mal­nim stan­ka­ma u radu te brzo i pouz­da­no rje­še­nje u slu­ča­ju većih ošte­će­nja Per­kins moto­ra. Naši obnov­lje­ni short / long blo­ko­vi pro­izvo­de se po istim spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma kao i novi pro­izvo­di i ima­ju istu zajam­če­nu kva­li­te­tu i jam­s­tvo – ali s uma­nje­nim tro­ško­vi­ma. Zamje­nom pos­to­je­će jez­gre moto­ra, naši (obnov­lje­ni) short / long blo­ko­vi mogu ponu­di­ti još veću vrijednost.

Zašto koris­ti­ti zamjen­ski motor iz BU Power Systems?
  • Zamjen­ski I obnov­lje­ni moto­ri za sva­ku namjenu
  • Jed­na­ke per­for­man­se, ali samo s dije­lom tro­ško­va novog stroja
  • Opti­mal­na uslu­ga i veli­ka dostupnost
  • Viso­ka kva­li­te­ta (tes­to­vi pro­ve­de­ni na našem ispit­nom sto­lu moto­ra, boja­nje uko­li­ko je potreb­no i BU Power Sys­tems putov­ni­ca motora)
  • Eks­klu­ziv­no kori­šte­nje ori­gi­nal­nih Per­kins rezerv­nih dije­lo­va za popravke
  • Jed­nos­tav­na ins­ta­la­ci­ja (mogu­će i od stra­ne BU Power Sys­tems ser­vis­nih tehničara)
  • Bolje uprav­lja­nje život­nim cik­lu­som strojeva
  • Skra­će­no vri­je­me van funkcije
  • Eko­lo­ški pri­hvat­lji­vi­je rješenje
  • 12 mje­se­ci jamstva

Kao vaš eks­klu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems nudi ori­gi­nal­nu kva­li­te­tu po povolj­nim cije­na­ma. Ako imate
bilo kak­vih pita­nja o pro­gra­mu Per­kins tvor­nič­ki obnov­lje­nih stro­je­va, nazo­vi­te naš tele­fon +385 (0) 51 545701.