Jeste li znali da …

… je odr­ži­vost temelj­na vri­jed­nost tvrt­ke Perkins?

By 14. March 2022 No Comments

Odr­ži­va pro­izvod­nja učin­ko­vi­ta je pro­izvod­nja — a učin­ko­vi­tost je dobra za ispla­ti­vost. Per­kins pokre­će odr­ži­ve pro­mje­ne kroz napred­ne pro­ce­se i ino­va­ci­je pro­izvo­da, a posve­ćen je odr­ži­vim pro­izvod­nim pro­ce­si­ma koji mini­mi­zi­ra­ju i potroš­nju ener­gi­je i pro­izvod­nju otpada.

Naj­no­vi­ji Per­kins EU Sta­ge IV / US EPA Tier 4 Final moto­ri zado­vo­lja­va­ju naj­stro­že stan­dar­de emi­si­ja — bilo gdje u svi­je­tu. Odli­ku­ju se niskim emi­si­ja­ma, pobolj­ša­nom potroš­njom gori­va, većom gus­to­ćom sna­ge i dužim inter­va­li­ma izme­đu ser­vi­si­ra­nja — a naši dizaj­ne­ri rade na tome da ih uči­ne još boljima.

Naš cje­lo­vi­ti asor­ti­man ori­gi­nal­nih fil­ta­ra razvi­jen je i pro­čiš­ćen tije­kom 15 godi­na i sadr­ži paten­ti­ra­nu teh­no­lo­gi­ju za odr­ža­va­nje učin­ko­vi­tos­ti i mak­si­mi­zi­ra­nje per­for­man­si vašeg moto­ra. Riski­ra­nje upo­tre­bom fil­te­ra sa sivog trži­šta može ima­ti ozbilj­ne pos­lje­di­ce. Ori­gi­nal­ni dije­lo­vi i fil­te­ri pre­sud­ni su za kon­tro­lu teku­ćih ope­ra­tiv­nih troškova.

Novi Per­kins® Eco­plus fil­ter za moto­re Per­kins® Syn­cro 2.8 i 3.6 poseb­no je dizaj­ni­ran za dug život­ni vijek i ujed­no je i eko­lo­ški pri­hvat­lji­vi­ji. Per­kins® Eco­plus fil­te­ri nema­ju metal­ne limen­ke ili sre­diš­nje cije­vi za odla­ga­nje, tre­ba­ju manje mate­ri­ja­la, mini­mi­zi­ra­ju otpad i mogu se lako i ispla­ti­vo spa­li­ti ili recik­li­ra­ti. Zbog izvr­s­nih oko­liš­nih karak­te­ris­ti­ka i nove teh­no­lo­gi­je „Cle­an Chan­ge”, novi fil­ter ulja Per­kins Eco­plus nagra­đen je nagra­dom Inno­va­ti­ve Iron Award časo­pi­sa Com­pact Equipment.

Pro­mje­na fil­te­ra važan je dio pro­gra­ma odr­ža­va­nja. Ori­gi­nal­ni dije­lo­vi i fil­te­ri pre­sud­ni su za odr­ža­va­nje učin­ko­vi­tos­ti moto­ra i kon­tro­lu traj­nih ope­ra­tiv­nih tro­ško­va. Naši ori­gi­nal­ni Per­kins fil­te­ri zado­vo­lja­va­ju sve veće zah­tje­ve koji se pos­tav­lja­ju pred fil­tra­cij­ske sus­ta­ve suvre­me­nih moto­ra s unu­tar­njim izga­ra­njem – veću sna­gu moto­ra, veće pri­ti­ske i više tem­pe­ra­tu­re. Per­kins se ovdje tako­đer usre­do­to­ču­je na vrhun­sku kva­li­te­tu i per­for­man­se fil­te­ra i nudi pra­ve sus­ta­ve fil­te­ra za vas.

Fil­te­ri ulja
Vrhun­ska teh­no­lo­gi­ja, upo­tre­ba naj­k­va­li­tet­ni­jih mate­ri­ja­la, nepo­vrat­nih ven­ti­la pri­ti­ska, brtve­nih prste­no­va te medi­ja za fil­tra­ci­ju jam­či opti­ma­lan pro­tok ulja šti­te­ći vaš motor od niske razi­ne ulja u sva­koj rad­noj pri­mje­ni te tako sprje­ča­va­ju haba­nje ili ošte­će­nje motora.

Fil­te­ri goriva
U pro­izvod­nji Per­kins ori­gi­nal­nih fil­te­ra gori­va koris­te se naj­k­va­li­tet­ni­ji mate­ri­ja­li i na taj se način šti­ti, pri­mje­ri­ce, sus­tav viso­kog tla­ka od ošte­će­nja uzro­ko­va­nih čes­ti­ca­ma prljav­šti­ne u zajed­nič­kim sus­ta­vi­ma goriva.

Fil­ter zraka
Pra­vi Per­kins fil­ter zra­ka zaus­tav­lja 99,99% čes­ti­ca, sprje­ča­va­ju­ći ošte­će­nja ven­ti­la, prste­no­va i tur­bo­pu­nja­ča, a isto­vre­me­no pove­ća­va slo­bod­ni pro­tok zraka.

Novo: Per­kins® Ecoplus-filteri
Novo dizaj­ni­ra­ni Per­kins® Eco­plus fil­ter ulja ugra­đen je u nove EU Sta­ge V Per­kins® Syn­cro 3.6 i 2.8 litar­ske moto­re. Ori­gi­nal­ni fil­ter uklju­ču­je zamje­nji­vi ele­ment koji se ukla­pa u kući­šte fil­te­ra moto­ra. To omo­gu­ću­je brzu i čis­tu pro­mje­nu i sma­nju­je otpad.

Ukrat­ko o vašim prednostima
  • Opti­mal­ne per­for­man­se filtera
  • Učin­ko­vi­tost do 98.7 %
  • Per­kins fil­te­ri pos­ti­žu naj­bo­lje rezul­ta­te u uspo­red­nim ispi­ti­va­nji­ma kapa­ci­te­ta u odno­su na fil­te­re ulja, gori­va i zraka
  • Aktiv­na podr­ška zašti­ti okoliša
  • Niski ope­ra­tiv­ni tro­ško­vi i tro­ško­vi održavanja

Napo­me­na
Nudi­mo rje­še­nja koja pro­du­žu­ju život vašeg moto­ra kroz poseb­ne pro­izvo­de: ser­vis­ni pake­ti za fil­te­re za dizel čes­ti­ce, Per­kins Exten­ded Life ras­hlad­no sred­stvo, Per­kins Diesel Engi­ne Oil, ugo­vo­ri o odr­ža­va­nju s raz­li­či­tim uvje­ti­ma i inter­va­li­ma ser­vi­si­ra­nja, kom­ple­ti za odr­ža­va­nje vašeg moto­ra (tako­đer poje­di­nač­no pri­la­go­đe­no) i pro­du­lje­no jam­s­tvo za vaš Per­kins motor. 

Kao vaš eks­klu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems nudi ori­gi­nal­nu kva­li­te­tu po povolj­nim cijenama.
Ako ima­te bilo kak­vih pita­nja, može­te nas kon­tak­ti­ra­ti putem našeg tele­fo­na +385 (0) 51 545701.