Věděli jste, že ...?
14. března 2022

… udr­ži­tel­nost je základ­ní hod­no­tou spo­leč­nos­ti Perkins?

Udržitelná výroba je efektivní výroba - a účinnost je dobrá pro ziskovost. Perkins podporuje udržitelné změny prostřednictvím pokročilých procesů a inovací produktů a zavazuje se k udržitelným výrobním procesům, které minimalizují spotřebu energie i produkci odpadu. Nejnovější motory Perkins EU…
Read More
Věděli jste, že ...?
8. února 2022

… všech­ny star­té­ry Per­kins jsou navr­že­ny a tes­to­vá­ny na dlou­hou životnost?

Je zaručeno, že nastartují přibližně 36 000x, což odpovídá přibližně deseti startům denně po dobu téměř 10 let. Originální komponenty Perkins jsou synonymem masivního výkonu, vynikající kvality a vysoké spolehlivosti. Jako nášzákazník můžete profitovat z téměř 90 let zkušeností s…
Read More
Věděli jste, že ...?
6. prosince 2021

… jsme schop­ni opra­vit moto­ry star­ší 30 let pod­le kva­li­ta­tiv­ní­ho stan­dar­du nové­ho výrobku?

Tyto motory jsou tedy na světě déle, než veřejný internet. BU Power Systems vám dokáže poskytnout podporu i pro typy motorů, které se již nevyrábějí. Prověřili jsme veškeré postupy, abychom zajistili, že každý náhradní motor – ať nový nebo repasovaný…
Read More
Věděli jste, že ...?
4. prosince 2019

… Vyso­kotla­ké pali­vo­vé sys­témy Per­kins pra­cu­jí při 29 000 psi?

To je přibližně 800 x vyšší než tlak v pneumatikách automobilu. (Pokračování textu…)
Read More
Věděli jste, že ...?
10. července 2019

… BU Power Sys­tems má v sou­čas­né době na skla­dě při­bliž­ně 195 000 náhrad­ních dílů?

Dohromady mají tyto náhradní díly celkovou hmotnost těsně pod 160 000 kg - což je zhruba ekvivalent hmotnosti (Pokračování textu…)
Read More
Věděli jste, že ...?
17. prosince 2018

… Per­kins Exten­ded Life Coo­lant je navr­žen spe­ci­ál­ně pro váš motor Per­kins a vydr­ží nejmé­ně dva­krát tak dlou­ho, než běž­né chla­di­cí kapaliny?

Můžete snížit náklady na chladicí kapalinu až o 50%. (Pokračování textu…)
Read More
Věděli jste, že ...?
27. září 2018

… Ve 4,4 lit­ro­vém moto­ru pro­chá­zí vod­ním čer­pa­dlem kaž­dých 24 hodin 360 000 lit­rů vody?

To se rovná pěti nákladům patnáctimetrových zámořských kontejnerů. (Pokračování textu…)
Read More