Věděli jste, že ...?

…Per­kins spra­vu­je více než 4,5 mili­o­nu séri­o­vých čísel motorů?

By 3. listopadu 2022 No Comments

To je při­bliž­ně tolik séri­o­vých čísel moto­rů, kolik měří obvod Slun­ce v kilo­me­t­rech. Séri­o­vá čís­la lze nalézt po celém svě­tě a posky­tu­jí infor­ma­ce o roce a zemi výro­by moto­ru, stej­ně jako o jeho přes­né kon­fi­gu­ra­ci. Kaž­dý motor je spe­ci­ál­ně navr­žen a opti­ma­li­zo­ván pro oblast své­ho pou­ži­tí. Pro­to je důle­ži­té, aby i náhrad­ní díly byly přes­ně při­způ­so­be­ny dané­mu motoru.

Jako jme­no­va­ný dis­tri­bu­tor spo­leč­nos­ti Per­kins vám BU Power Sys­tems nabí­zí ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly v kva­li­tě výrob­ce, kte­ré přes­ně vyho­vu­jí vaše­mu moto­ru — a zajiš­ťu­jí tak jeho dlou­hou životnost.

Zde jsou vám pře­hled­ně uká­zá­ny všech­ny výho­dy ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Perkins:
  • Kaž­dý jed­not­li­vý ori­gi­nál­ní náhrad­ní díl se řídí stej­ný­mi stan­dar­dy kva­li­ty jako kom­po­nen­ty nové­ho moto­ru — od plá­no­vá­ní kon­struk­ce až po zajiš­tě­ní kvality.
  • Při výro­bě se čas­to pou­ží­va­jí spe­ci­ál­ní nástro­je, kte­ré byly vyvi­nu­ty výhrad­ně pro spo­leč­nost Perkins.
  • Spe­ci­fi­ka­ce mate­ri­á­lů náhrad­ních dílů jsou přes­ně navr­že­ny pro pou­ži­tí ve vašich motorech.
  • S naši­mi náhrad­ní­mi díly si může­te být jis­ti, že váš motor bude pra­co­vat dlou­ho a bez závad.
Rizi­ka spo­je­ná s pou­ží­vá­ním neo­ri­gi­nál­ních náhrad­ních dílů:
  • Repli­ky nemu­sí odpo­ví­dat ori­gi­nál­ním dílům na 100 %. Poža­dav­ky na naše náhrad­ní díly jsou defi­no­vá­ny v prů­bě­hu tisí­cí­ců pro­voz­ních hodin na našich pro­to­ty­po­vých moto­rech před jejich uve­de­ním na trh, abychom vám byli schop­ni v budouc­nu garantovat
  • Pro­dej­ci, kte­ří pro­dá­va­jí neo­ri­gi­nál­ní díly, nema­jí pří­stup k úda­jům o ori­gi­nál­ních sou­část­kách pro váš kon­krét­ní motor. Exis­tu­je pro­to rizi­ko, že objed­náv­ky budou dodá­ny nejen nekom­plet­ní, ale také s nespráv­ný­mi díly.
  • Repli­ky nemu­sí spl­ňo­vat stan­dar­dy kva­li­ty a jsou méně robust­ní. Bylo napří­klad pro­ká­zá­no, že fil­try Per­kins® Eco­plus mají o 45 % del­ší život­nost než běž­né filtry.
  • Mon­táž neo­ri­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Per­kins může ovliv­nit správ­nou funk­ci moto­ru, což v důsled­ku může způ­so­bit pro­sto­je v pro­vo­zu stro­je a násled­né náklad­né opra­vy motoru.

Jako váš výhrad­ní dis­tri­bu­tor Per­kins nabí­zí BU Power Sys­tems ori­gi­nál­ní kva­li­tu za rozum­né ceny. V pří­pa­dě jakých­ko­li dota­zů se na nás může­te obrá­tit pro­střed­nic­tvím naše­ho ser­vis­ní­ho tele­fo­nu +420 274776702.