Vidste du det …?

…Per­kins har mere end 4,5 mil­li­o­ner seri­e­num­re på motorer? ?

By 3. november 2022 No Comments

Det er omtrent lige så man­ge seri­e­num­re, som solens omkreds måler i kilo­me­ter. Seri­e­num­re­ne kan fin­des over hele ver­den og giver oplys­nin­ger om moto­rens pro­duk­tions­år og ‑land samt dens nøj­ag­ti­ge kon­fi­gu­ra­tion. Hver motor er spe­ci­elt kon­stru­e­ret og opti­me­ret til sit anven­del­ses­om­rå­de. Det er der­for vig­tigt, at reser­ve­de­le også er præ­cist til­pas­set motoren.

Som udpe­get Per­kins distri­butør til­by­der BU Power Systems dig ori­gi­na­le reser­ve­de­le i pro­du­cent­kva­li­tet, der pas­ser nøj­ag­tigt til din motor — og der­med sik­rer en lang leve­tid for motoren.

Her vises alle for­de­le­ne ved Per­kins ori­gi­na­le reser­ve­de­le for dig på et overblik:
  • Hver enkelt ori­gi­nal reser­ve­del føl­ger de sam­me kva­li­tets­stan­dar­der som kom­po­nen­ter­ne i en ny motor — fra design­plan­læg­ning til kvalitetssikring.
  • I frem­stil­lings­pro­ces­sen anven­des der ofte spe­ci­al­værk­tøj, som er udvik­let ude­luk­ken­de til Perkins.
  • Mate­ri­a­le­spe­ci­fi­ka­tio­ner­ne for reser­ve­de­le­ne er præ­cist desig­net til brug i dine motorer.
  • Med vores reser­ve­de­le kan du sik­re dig, at din motor vil fun­ge­re i lang tid og uden fejl.
Risi­ci ved at bru­ge ikke ori­gi­na­le reservedele:
  • Repli­ka­er kan ikke nød­ven­dig­vis sva­re 100 % til de ori­gi­na­le dele. Kra­ve­ne til vores reser­ve­de­le bestem­mes i tusind­vis af drift­sti­mer på vores pro­to­ty­pe moto­rer, inden de lan­ce­res på mar­ke­det, for at sik­re, at du er på den sik­re side senere.
  • For­hand­le­re, der sæl­ger ikke ori­gi­na­le reser­ve­de­le, har ikke adgang til de ori­gi­na­le kom­po­nent­da­ta for din spe­ci­fik­ke motor.D er er der­for en risi­ko for, at ordrer­ne ikke blot leve­res ufuld­stæn­di­ge, men også med de for­ker­te dele.
  • Repli­ka­er opfyl­der mulig­vis ikke kva­li­tets­stan­dar­der­ne og er min­dre robu­ste. F.eks. har Per­kins® Ecop­lus fil­tre vist sig at hol­de 45 % læn­ge­re end kon­ven­tio­nel­le filtre.
  • Mon­te­ring af ikke ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le kan påvir­ke moto­rens kor­rek­te funk­tion, hvil­ket kan med­fø­re nede­tid og dyre reparationer.

Som din eks­klu­si­ve Per­kins for­hand­ler til­by­der BU Power Systems ori­gi­nal­kva­li­tet til for­nuf­ti­ge priser.
I til­fæl­de af spørgs­mål kan vi kon­tak­tes på vores ser­vi­ce­te­le­fon 65 560 560.