BU Power Systems Nyheder

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og Egholm – City Ran­ger 3070

By 28. september 2022 No Comments

Udover Park Ran­ger 2150 er vores kun­de Egholm også afhæn­gig af Per­kins moto­rer til sin City Ran­ger 3070. Den mul­ti­funk­tio­nel­le maski­ne er klar til brug selv under de mest van­ske­li­ge for­hold tak­ket være den kraf­ti­ge 74 hk die­sel­mo­tor fra Per­kins i kom­bi­na­tion med 4 ‑hjul­træk.

Maski­nen er en rig­tig all­ro­un­der: Tak­ket være det unik­ke qui­ck-chan­ge system kan for­skel­li­ge red­ska­ber skif­tes på et minut, hvil­ket gør City Ran­ger 3070 klar til en lang ræk­ke appli­ka­tio­ner og opga­ver. Udsty­ret med Per­kins Die­sel 404J-E22TA er maski­nen ikke kun høj­ef­fek­tiv, men også mil­jø­ven­lig. I over­ens­stem­mel­se med Sta­ge V emis­sions­stan­dar­der opfyl­der den de stren­ge­ste emis­sions­vær­di­er for die­sel­mo­to­rer og der­med også par­ti­kel­græn­ser­ne i byer.

Du kan fin­de mere infor­ma­tion om pro­duk­tet her i videoen:

YouTube

Ved at ind­læ­se video­en accep­te­rer du YouTu­bes poli­tik om beskyt­tel­se af per­son­li­ge oplys­nin­ger.
Læs mere

Ind­læs video