BU Power Systems wiadomości

Współ­pra­ca Power: BU Power Sys­tems i Egholm – City Ran­ger 3070

By 28. września 2022 No Comments

Oprócz „Park Ran­ger 2150”, nasz klient Egholm w swo­im „City Ran­ger 3070” korzy­sta rów­nież z sil­ni­ków Per­kins. Wie­lo­funk­cyj­na maszy­na jest goto­wa do dzia­ła­nia nawet w naj­trud­niej­szych warun­kach dzię­ki moc­ne­mu 74-kon­ne­mu sil­ni­ko­wi Die­sla fir­my Per­kins w połą­cze­niu z napę­dem na 4 koła.

Maszy­na jest napraw­dę wszech­stron­na: dzię­ki uni­kal­ne­mu sys­te­mo­wi szyb­kiej wymia­ny róż­ne osprzę­ty moż­na wymie­nić w cią­gu jed­nej minu­ty, dzię­ki cze­mu „City Ran­ger 3070” jest goto­wy do sze­ro­kie­go zakre­su zasto­so­wań i zadań. Wypo­sa­żo­na w sil­nik Per­kins Die­sel 404J-E22TA, maszy­na jest nie tyl­ko bar­dzo wydaj­na, ale tak­że przy­ja­zna dla śro­do­wi­ska. Zgod­nie z nor­ma­mi emi­sji Sta­ge V speł­nia naj­su­row­sze wymo­gi  emi­sji dla sil­ni­ków Die­sla, a tym samym rów­nież limi­ty emi­sji dla sil­ni­ków Die­sla w miastach.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­duk­cie znaj­dziesz tutaj w filmie: