BU Power Systems News

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a Egholm – City Ran­ger 3070

By 28. září 2022 No Comments

Náš zákaz­ník, spo­leč­nost Egholm, spo­lé­há kro­mě mode­lu Park Ran­ger 2150 také na moto­ry Per­kins pro svůj model City Ran­ger 3070. Mul­ti­funkč­ní stroj je při­pra­ven k akci i v těch nej­ná­roč­něj­ších pod­mín­kách díky výkon­né­mu die­se­lo­vé­mu moto­ru Per­kins o výko­nu 74 k v kom­bi­na­ci s poho­nem všech kol.

Stroj je sku­teč­ně vše­stran­ný: díky jedi­neč­né­mu rych­lo­vý­měn­né­mu sys­té­mu lze během jed­né minu­ty vymě­nit různá pří­dav­ná zaří­ze­ní, tak­že City Ran­ger 3070 je při­pra­ven na širo­kou šká­lu apli­ka­cí a úko­lů. Stroj je vyba­ven moto­rem Per­kins Die­sel 404J-E22TA, kte­rý je nejen vyso­ce výkon­ný, ale také šetr­ný k život­ní­mu pro­stře­dí. V sou­la­du s emis­ní­mi nor­ma­mi Stage V spl­ňu­je nej­přís­něj­ší emis­ní hod­no­ty pro die­se­lo­vé moto­ry, a tím i limi­ty pro pev­né čás­ti­ce ve městech.

Více infor­ma­cí o výrob­ku najde­te zde ve videu:

YouTube

Uči­ta­va­n­jem videa prihva­ća­te pra­vi­la o pri­vat­nos­ti uslu­ge You­Tu­be.
Saznaj­te više

Uči­taj video