BU Power Systems News

A je to tu zase: setká­me se na veletr­hu Bau­ma 2022

By 16. srpna 2022 No Comments

Po dlou­hé pau­ze veletr­hu z důvo­dů spo­je­ných s COVI­Dem se těší­me, že se letos na 33. roč­ní­ku veletr­hu Bau­ma v němec­kém Mni­cho­vě opět setká­me s mno­ha návštěv­ní­ky. Spo­leč­ně s více než 3500 dal­ší­mi vysta­vo­va­te­li na výstav­ní plo­še vět­ší než 600 000 m² před­sta­ví spo­leč­nost BU Power Sys­tems ve dnech 24. až 30. říj­na 2022 řadu moto­rů Per­kins a řeše­ní pro trh s náhrad­ní­mi díly. Naši odbor­ní­ci na moto­ry vám budou po celou dobu k dis­po­zi­ci, aby zod­po­vě­dě­li všech­ny vaše dota­zy týka­jí­cí se našich ener­ge­tic­kých řeše­ní a slu­žeb. Spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems a Per­kins najde­te jako obvykle v hale A4 na stán­ku 336 – rezer­vuj­te si datum!