BU Power Systems News

Sna­ga surad­nje: BU Power Sys­tems i Egholm – City Ran­ger 3070

By 28. September 2022 No Comments

Uz Park Ran­ger 2150, naš kupac Egholm tako­đer se osla­nja na Per­kins moto­re za svoj City Ran­ger 3070. Više­na­mjen­ski stroj spre­man je za akci­ju čak iu naj­te­žim uvje­ti­ma zahva­lju­ju­ći snaž­nom dizel­skom moto­ru od 74 KS iz Per­kin­sa u kom­bi­na­ci­ji s pogo­nom na 4 kotača.

Stroj je sves­tran: zahva­lju­ju­ći jedins­tve­nom sus­ta­vu brze izmje­ne, raz­li­či­ti pri­ključ­ci se mogu pro­mi­je­ni­ti u roku od jed­ne minu­te, čine­ći City Ran­ger 3070 sprem­nim za širok ras­pon pri­mje­na i zada­ta­ka. Oprem­ljen Per­kins moto­rom Diesel 404J-E22TA, stroj nije samo viso­ko učin­ko­vit, već i eko­lo­ški pri­hvat­ljiv. U skla­du sa stan­dar­di­ma emi­si­je Sta­ge V, zado­vo­lja­va naj­stro­že vri­jed­nos­ti emi­si­je za dizel moto­re, a time i ogra­ni­če­nja čes­ti­ca u gradovima.

Više infor­ma­ci­ja o pro­izvo­du može­te pro­na­ći ovdje u videu: