BU Power Systems News

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in Egholm – City Ran­ger 3070

By 28. septembra 2022 No Comments

Poleg Park Ran­ger 2150 se naš kupec Egholm zana­ša tudi na motor­je Per­kins za svoj City Ran­ger 3070. Več­na­men­ski stroj je pri­pra­vljen na akci­jo tudi v naj­tež­jih pogo­jih zahva­lju­joč zmo­glji­ve­mu dizel­ske­mu motor­ju 74 KM iz Per­kin­sa v kom­bi­na­ci­ji s 4 ‑kole­snim pogonom.

Stroj je prav zares vse­stran­ski: zahva­lju­joč edin­stve­ne­mu sis­te­mu hitre menja­ve je mogo­če raz­lič­ne pri­ključ­ke zame­nja­ti v eni minu­ti, zara­di česar je City Ran­ger 3070 pri­pra­vljen za širo­ko pale­to apli­ka­cij in nalog. Opre­mljen s Per­kins Die­sel motor­jem 404J-E22TA, stroj ni le viso­ko učin­ko­vit, ampak tudi oko­lju pri­ja­zen. V skla­du z emi­sij­ski­mi stan­dar­di Sta­ge V izpol­nju­je naj­strož­je vre­dno­sti emi­sij za dizel­ske motor­je in s tem tudi mej­ne vre­dno­sti trdnih del­cev v mestih.

Več infor­ma­cij o izdel­ku naj­de­te tukaj v videu:

YouTube

Z nala­ga­njem vide­o­po­snet­ka se stri­nja­te s pra­vil­ni­kom o zaseb­no­sti druž­be You­Tu­be.
Pre­be­ri­te več

Nala­ga­nje videoposnetka