BU Power Systems News

Spet smo tu: Spo­znaj­te nas na sej­mu bau­ma 2022

By 10. avgusta 2022 No Comments

Po dol­gem pre­mo­ru zara­di Coro­ne se vese­li­mo, da bomo letos na 33. sej­mu Bau­ma v Mün­ch­nu ponov­no sre­ča­li šte­vil­ne obi­sko­val­ce. Sku­paj z več kot 3.500 dru­gi­mi raz­sta­vljav­ci na več kot 600.000 m² raz­stav­ne povr­ši­ne bo druž­ba BU Power Systems od 24. do 30. okto­bra 2022 pred­sta­vi­la raz­lič­ne Per­kins motor­je in reši­tve za popro­daj­ni trg. Naši stro­kov­nja­ki za motor­je bodo ves čas na voljo, da vam odgo­vo­ri­jo na vsa vpra­ša­nja o naših reši­tvah in sto­ri­tvah za vase potre­be. Pod­je­tji BU Power Systems in Per­kins boste kot obi­čaj­no našli v hali A4 na stoj­ni­ci 336 – obi­šči­te nas!