BU Power Systems News

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in EURO BAGGING

By 25. avgusta 2022 No Comments

Naša stran­ka EURO BAGGING raču­na na motor­je Per­kins za svo­je kme­tij­ske stro­je. Dru­žin­sko pod­je­tje s sede­žem na Češkem pro­da­ja stro­je za shra­nje­va­nje krme in sila­žne vre­če. Stroj za paki­ra­nje sila­že EB 310 GM poga­nja dizel­ski motor 1206J Per­kins z močjo 168 kW in 7.0 l, ki ustre­za tako stan­dar­du Tier 4 final kot stan­dar­du Sta­ge V. Zahva­lju­joč zane­slji­vi kako­vo­sti in sodob­ni teh­nič­ni opre­mlje­no­sti stro­ji svo­jim upo­rab­ni­kom ponu­ja­jo pra­vo doda­no vre­dnost. “Za nas je pred­no­stna nalo­ga dobro sode­lo­va­nje z naši­mi par­tner­ji. Zato smo vese­li, da smo v BU Power Systems kot dis­tri­bu­ter Per­kin­sa našli zane­slji­ve­ga par­tner­ja za vse teža­ve, pove­za­ne z motor­ji”, pra­vi Lukáš Jurek, izvr­šni direk­tor EURO BAGGING.