BU Power Systems wiadomości

Ponow­nie rusza­ją tar­gi w Mona­chium — Spo­tkaj się z nami na tar­gach Bau­ma 2022

By 16. sierpnia 2022 No Comments

Po dłu­giej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią Covid ‑19,  w tym roku cie­szy­my się z ponow­nych spo­tkań z wie­lo­ma odwie­dza­ją­cy­mi  na 33 tar­gach Bau­ma w Mona­chium, Niem­cy. W dniach od 24 do 30 paź­dzier­ni­ka 2022  wraz z ponad 3.500 inny­mi wystaw­ca­mi na powierzch­ni wysta­wo­wej ponad 600.000 m², BU Power Sys­tems zapre­zen­tu­je róż­ne sil­ni­ki fir­my Per­kins i roz­wią­za­nia dla ryn­ku wtór­ne­go. Nasi eks­per­ci od sil­ni­ków będą przez cały czas do Pań­stwa dys­po­zy­cji  aby odpo­wie­dzieć na wszel­kie pyta­nia doty­czą­ce naszych roz­wią­zań i usług w róż­nych zakre­sach  mocy sil­ni­ków fir­my Per­kins. BU Power Sys­tems oraz fir­mę  Per­kins znaj­dziesz jak zwy­kle w hali A4 na sto­isku 336 – zapla­nuj spo­tka­nie i zare­zer­wuj terminy!