Ali ste vedeli, da …

…Per­kins hra­ni več kot 4,5 mili­jo­na serij­skih šte­vilk motorjev?

By 3. novembra 2022 No Comments

To je pri­bli­žno toli­ko serij­skih šte­vilk motor­jev, koli­kor zna­ša obseg son­ca v kilo­me­trih. Serij­ske šte­vil­ke so na voljo po vsem sve­tu in zago­ta­vlja­jo infor­ma­ci­je o letu in drža­vi izde­la­ve motor­ja ter nje­go­vi natanč­ni kon­fi­gu­ra­ci­ji. Vsak motor je pose­bej zasno­van in opti­mi­zi­ran za svo­je podro­čje upo­ra­be. Zato je pomemb­no, da so tudi rezerv­ni deli natanč­no pri­la­go­je­ni motorju.

Pod­je­tje BU Power Systems vam kot poo­bla­šče­ni dis­tri­bu­ter Per­kins ponu­ja ori­gi­nal­ne rezerv­ne dele kako­vo­sti pro­i­zva­jal­ca, ki natanč­no ustre­za­jo vaše­mu motor­ju — in tako zago­ta­vlja­jo dol­go življenj­sko dobo motorja.

Tukaj so na prvi pogled pred­sta­vlje­ne vse pred­no­sti ori­gi­nal­nih rezerv­nih delov Perkins:
  • Vsak ori­gi­na­len rezerv­ni del izpol­nju­je ena­ke stan­dar­de kako­vo­sti kot sestav­ni deli nove­ga motor­ja — od načr­to­va­nja zasno­ve do zago­ta­vlja­nja kakovosti.
  • V pro­i­zvo­dnem pro­ce­su se pogo­sto upo­ra­blja­jo poseb­na orod­ja, ki so bila raz­vi­ta izključ­no za Perkins.
  • Spe­ci­fi­ka­ci­je mate­ri­a­lov rezerv­nih delov so natanč­no obli­ko­va­ne za upo­ra­bo v vaših motorjih.
  • Z naši­mi rezerv­ni­mi deli si lah­ko zago­to­vi­te, da bo vaš motor delo­val dol­go in brezhibno.
Tve­ga­nja pri upo­ra­bi neo­ri­gi­nal­nih rezerv­nih delov:
  • Repli­ke se mor­da ne bodo 100-odsto­tno uje­ma­le z ori­gi­nal­ni­mi deli. Zah­te­ve za naše nado­me­stne dele so dolo­če­ne v tiso­čih obra­to­val­nih urah na naših pro­to­ti­pnih motor­jih, pre­den jih damo na trg, da bi zago­to­vi­li, da bo kasne­je obra­to­va­nje vaše­ga motor­ja varno.
  • Trgov­ci, ki pro­da­ja­jo neo­ri­gi­nal­ne rezerv­ne dele, nima­jo dosto­pa do podat­kov o ori­gi­nal­nih sestav­nih delih za vaš spe­ci­fič­ni motor. Zato obsta­ja tve­ga­nje, da bodo naro­či­la dosta­vlje­na ne le nepo­pol­na, tem­več tudi z napač­ni­mi deli.
  • Repli­ke mor­da ne ustre­za­jo stan­dar­dom kako­vo­sti in so manj robu­stne. Na pri­mer, fil­tri Per­kins® Eco­plus doka­za­no zdr­ži­jo 45 % dlje kot obi­čaj­ni filtri.
  • Mon­ta­ža neo­ri­gi­nal­nih rezerv­nih delov Per­kins lah­ko vpli­va na pra­vil­no delo­va­nje motor­ja, kar lah­ko pov­zro­či zasto­je v vašem poslo­va­nju in dra­ga popravila.

Kot eksklu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter ponu­ja BU Power Systems ori­gi­nal­no kako­vost po zmer­nih cenah.
Če ima­te kakr­šna koli vpra­ša­nja, nas lah­ko pokli­če­te pre­ko naše­ga tele­fon­ske­ga ser­vi­sa +386 (0) 590 76 50 0.