Věděli jste, že ...?

… udr­ži­tel­nost je základ­ní hod­no­tou spo­leč­nos­ti Perkins?

By 14. března 2022 No Comments

Udr­ži­tel­ná výro­ba je efek­tiv­ní výro­ba — a účin­nost je dob­rá pro zis­ko­vost. Per­kins pod­po­ru­je udr­ži­tel­né změ­ny pro­střed­nic­tvím pokro­či­lých pro­ce­sů a ino­va­cí pro­duk­tů a zava­zu­je se k udr­ži­tel­ným výrob­ním pro­ce­sům, kte­ré mini­ma­li­zu­jí spo­tře­bu ener­gie i pro­duk­ci odpadu.

Nej­no­věj­ší moto­ry Per­kins EU Stage IV / US EPA Tier 4 Final spl­ňu­jí nej­přís­něj­ší emis­ní nor­my kde­ko­li na svě­tě. Vyzna­ču­jí se níz­ký­mi emi­se­mi, niž­ší spo­tře­bou pali­va, vyš­ší kon­cen­t­ra­cí výko­nu a del­ší­mi ser­vis­ní­mi inter­va­ly — a naši kon­struk­té­ři pra­cu­jí na tom, aby byly ješ­tě lepší.

Naše kom­plet­ní řada ori­gi­nál­ních fil­trů byla vyvi­nu­ta a vylep­šo­vá­na v prů­bě­hu 15 let a obsa­hu­je paten­to­va­nou tech­no­lo­gii, kte­rá udr­žu­je účin­nost a maxi­ma­li­zu­je výkon vaše­ho moto­ru. Ris­ko­vat pou­ži­tí jiné­ho typu fil­tru může mít váž­né násled­ky. Ori­gi­nál­ní díly a fil­try jsou roz­ho­du­jí­cí pro kon­t­ro­lu a říze­ní prů­běž­ných pro­voz­ních nákladů.

Nový fil­tr Per­kins® Eco­plus pro moto­ry Per­kins® Syn­cro 2.8 a 3.6 je spe­ci­ál­ně navr­žen pro dlou­hou život­nost a je také šetr­něj­ší k život­ní­mu pro­stře­dí. Fil­try Per­kins® Eco­plus nema­jí žád­né kovo­vá pouz­d­ra či stře­do­vé tru­bi­ce, kte­ré by bylo nut­né po pou­ži­tí likvi­do­vat, vyža­du­jí méně mate­ri­á­lu, mini­ma­li­zu­jí množ­ství odpa­du a lze je snad­no a nákla­do­vě efek­tiv­ně spá­lit nebo recyklo­vat. Díky vyni­ka­jí­cím cha­rak­te­ris­ti­kám vli­vu na život­ní pro­stře­dí a pou­ži­tí nové tech­no­lo­gie „Cle­an Chan­ge“ byl ten­to ole­jo­vý fil­tr Per­kins® Eco­plus oce­něn časo­pi­sem Com­pact Equi­p­ment  cenou Inno­va­ti­ve Iron Award.

Výmě­na fil­tru je důle­ži­tou sou­čás­tí pro­gra­mu údrž­by. Ori­gi­nál­ní díly a fil­try jsou zásad­ní pro udr­že­ní výkon­nos­ti moto­ru a kon­t­ro­lu prů­běž­ných pro­voz­ních nákla­dů. Naše ori­gi­nál­ní fil­try Per­kins spl­ňu­jí stá­le ros­tou­cí poža­dav­ky kla­de­né na fil­trač­ní sys­témy moder­ních spa­lo­va­cích moto­rů – vyš­ší výkon moto­ru, vyš­ší tla­ky, vyš­ší tep­lo­ty. Per­kins se v této oblas­ti zamě­řu­je na nej­vyš­ší kva­li­tu a výkon fil­trů a nabí­zí správ­né fil­trač­ní sys­témy pro váš motor.

Ole­jo­vé filtry
Nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie, pou­ži­tí nej­kva­lit­něj­ších mate­ri­á­lů, zpět­né a tla­ko­vé pojist­né ven­ti­ly, těs­ni­cí krouž­ky, lepi­dla a fil­trač­ní média zaru­ču­jí opti­mál­ní tok ole­je a chrá­ní váš motor před níz­kým obsa­hem ole­je při kaž­dém pou­ži­tí, a tím zabra­ňu­jí opo­tře­be­ní nebo poško­ze­ní motoru.

Pali­vo­vé filtry
Při výro­bě ori­gi­nál­ních pali­vo­vých fil­trů Per­kins se pou­ží­va­jí pou­ze mate­ri­á­ly nej­vyš­ší kva­li­ty, a tak napří­klad chrá­ní vyso­kotla­ký vstři­ko­va­cí sys­tém před poško­ze­ním čás­ti­ce­mi nečis­tot v pali­vo­vých sys­té­mech typu com­mon rail.

Vzdu­cho­vý filtr
Ori­gi­nál­ní vzdu­cho­vý fil­tr Per­kins zadr­ží 99,99% čás­tic, což zabra­ňu­je poško­ze­ní ven­ti­lů, píst­ních sou­čás­tí a tur­bod­mycha­del a záro­veň maxi­ma­li­zu­je vol­ný prů­tok vzduchu.

Novin­ka: Per­kins® Ecoplus-Filters
Nově navr­že­ný ole­jo­vý fil­tr Per­kins® Eco­plus byl namon­to­ván na nové moto­ry EU Per­kins® Syn­cro 3,6 a 2,8 lit­ru EU stu­peň V. Ori­gi­nál­ní fil­tr obsa­hu­je vymě­ni­tel­ný prvek, kte­rý zapa­dá do kry­tu fil­tru moto­ru. To umož­ňu­je rych­lou a čis­tou výmě­nu a sni­žu­je množ­ství odpadu.

Pře­hled vašich výhod
  • Opti­mál­ní výkon fil­tru nečistot
  • Účin­nost až 98,7%
  • Fil­try Per­kins dosa­hu­jí nej­lep­ších výsled­ků ve srov­ná­va­cích tes­tech kapa­ci­ty fil­trů, pokud jde o ole­jo­vé, naf­to­vé a vzdu­cho­vé filtry
  • Aktiv­ní pod­po­ra ochra­ny život­ní­ho prostředí
  • Níz­ké nákla­dy na údrž­bu a provoz

Poznám­ka
Dále nabí­zí­me řeše­ní, kte­rá pro­dlu­žu­jí život­nost vaše­ho moto­ru pro­střed­nic­tvím spe­ci­ál­ních pro­duk­tů: ser­vis­ní balíč­ky pro fil­try pev­ných čás­tic, chla­di­cí kapa­li­na s pro­dlou­že­nou život­nos­tí Per­kins Exten­ded Life Coo­lant, moto­ro­vý olej Per­kins Die­sel Motor Oil, smlou­vy o údrž­bě s růz­ný­mi pod­mín­ka­mi a inter­va­ly údrž­by, údrž­bo­vé sady pro váš motor (také indi­vi­du­ál­ně na míru) a pro­dlou­že­ná záru­ka pro váš motor Perkins. 

Jako váš výhrad­ní dis­tri­bu­tor Per­kins nabí­zí BU Power Sys­tems ori­gi­nál­ní kva­li­tu za rozum­né ceny. V pří­pa­dě jakých­ko­li dota­zů se na nás může­te obrá­tit pro­střed­nic­tvím naše­ho ser­vis­ní­ho tele­fo­nu +420 274776702.