Ali ste vedeli, da …

… je traj­nost pri Per­kin­su ključ­na vrednota?

By 14. marca 2022 No Comments

Traj­no­stna pro­i­zvo­dnja je učin­ko­vi­ta pro­i­zvo­dnja — in učin­ko­vi­tost je dobro za dobič­ko­no­snost. Per­kins izva­ja traj­no­stne spre­mem­be z napre­dni­mi postop­ki in ino­va­ci­ja­mi izdel­kov ter se zavze­ma za traj­no­stne pro­i­zvo­dne pro­ce­se, ki zmanj­šu­je­jo tako pora­bo ener­gi­je kot tudi nasta­ja­nje odpadkov.

Naj­no­vej­ši motor­ji Per­kins EU Sta­ge IV / US EPA Tier 4 Final izpol­nju­je­jo naj­strož­je emi­sij­ske stan­dar­de  kjer koli na sve­tu. Odli­ku­je­jo jih niz­ke emi­si­je, izbolj­ša­na pora­ba gori­va, večja moč in dalj­ši ser­vi­sni inter­va­li — in naši obli­ko­val­ci si pri­za­de­va­jo, da bi bili še boljši.

Naša celo­tna pale­ta ori­gi­nal Per­kins fil­trov je bila raz­vi­ta in izpo­pol­nje­na v 15 letih in vklju­ču­je paten­ti­ra­no teh­no­lo­gi­jo za vzdr­že­va­nje učin­ko­vi­to­sti in pove­ča­nje zmo­glji­vo­sti vaše­ga motor­ja. Tve­ga­nje upo­ra­be dru­gač­ne vrste fil­tra s sive­ga trga ima lah­ko resne posle­di­ce za vaš motor. Ori­gi­nal­ni deli in fil­tri so ključ­ne­ga pome­na za nad­zor teko­čih obra­to­val­nih stroškov.

Novi fil­ter Per­kins® Eco­plus za motor­je Per­kins® Syn­cro 2.8 in 3.6 je pose­bej zasno­van za dol­go življenj­sko dobo in je tudi oko­lju pri­ja­znej­ši. Novi Per­kins® Eco­plus fil­tri nima­jo kovin­skih plo­če­vink ali sre­din­skih cevi za odstra­nje­va­nje, zah­te­va­jo manj mate­ri­a­la, zmanj­ša­jo koli­či­no odpad­kov in jih je mogo­če eno­stav­no in stro­škov­no učin­ko­vi­to sežga­ti ali reci­kli­ra­ti. Zara­di odlič­nih okolj­skih lastno­sti in nove teh­no­lo­gi­je „Cle­an Chan­ge“ je novi olj­ni fil­ter Per­kins Eco­plus pre­jel nagra­do za ino­va­ci­jo pri revi­ji Com­pact Equipment.

Menja­va fil­tra je pomem­ben del pro­gra­ma vzdr­že­va­nja. Ori­gi­nal­ni deli in fil­tri so ključ­ne­ga pome­na za vzdr­že­va­nje učin­ko­vi­to­sti motor­ja in nad­zor teko­čih obra­to­val­nih stro­škov. Naši ori­gi­nal­ni fil­tri Per­kins ustre­za­jo vedno večjim zah­te­vam, ki jih posta­vlja­jo fil­tra­cij­ski sis­te­mi sodob­nih motor­jev z notra­njim zgo­re­va­njem – večja moč motor­ja, viš­ji tla­ki in viš­je tem­pe­ra­tu­re. Per­kins se tu osre­do­to­ča tudi na vrhun­sko kako­vost in zmo­glji­vost fil­trov ter ponu­ja pra­ve fil­trir­ne sis­te­me za vas.

Olj­ni filtri
Naj­so­dob­nej­ša teh­no­lo­gi­ja, upo­ra­ba naj­ka­ko­vo­stnej­ših mate­ri­a­lov, pro­ti­po­vra­tni in tlač­ni var­no­stni ven­ti­li, tesnil­ni obro­či, lepi­la in fil­trir­ni medi­ji zago­ta­vlja­jo opti­ma­len pre­tok olja in šči­ti­jo vaš motor pri vsa­ki upo­ra­bi in s tem pre­pre­či obra­bo ali poškod­be motorja.

Fil­tri za gorivo
Pri izde­la­vi ori­gi­nal­nih fil­trov za gori­vo so upo­ra­blje­ni samo naj­bolj kako­vo­stni mate­ri­a­li in tako zašči­ti­jo na pri­mer viso­ko­tlač­ni sis­tem za vbri­zga­va­nje pred poškod­ba­mi, ki jih pov­zro­či­jo del­ci uma­za­ni­je v sis­te­mih za gorivo.

Zrač­ni filtri
Pra­vi zrač­ni fil­ter Per­kins usta­vi 99,99% del­cev, pre­pre­či poškod­be ven­ti­lov, obro­čev in tur­bo­pol­nil­ni­kov, hkra­ti pa pove­ča pro­sti pre­tok zraka.

Novo: Per­kins® Ecoplus-filtri
Novo raz­vi­ti Olj­ni fil­ter Per­kins® Eco­plus je name­ščen na novih motor­jih EU Sta­ge V Per­kins® Syn­cro 3,6 in 2,8 litra. Ori­gi­nal­ni fil­ter vklju­ču­je zamen­ljiv ele­ment, ki se pri­le­ga ohiš­ju fil­tra motor­ja. To omo­go­ča hitro in čisto menja­vo ter zmanj­ša odpadke.

Kra­tek pre­gled prednosti
  • Opti­mal­na zmo­glji­vost fil­tra za del­ce umazanije
  • Učin­ko­vi­tost do 98,7%
  • Per­kin­so­vi fil­tri dose­ga­jo naj­bolj­še rezul­ta­te v pri­mer­jal­ni pre­iz­ku­sih zmo­glji­vo­sti v razre­du fil­trov olja, fil­trov gori­va in zrač­nih filtrov
  • Aktiv­na pod­po­ra var­stvu okolja
  • Niz­ki stro­ški vzdr­že­va­nja in obratovanja

Opom­ba
Poleg tega ponu­ja­mo reši­tve, ki podalj­ša­jo življenj­sko dobo vaše­ga motor­ja s poseb­ni­mi izdel­ki: ser­vi­sni pake­ti za motor­je s fil­tri za trdne del­ce, Per­kins hla­dil­no sred­stva z podalj­ša­no življenj­sko dobo, Per­kins Die­sel Motor­no olje, pogod­be o vzdr­že­va­nju z raz­lič­ni­mi pogo­ji in ser­vi­sni­mi inter­va­li, ser­vi­sni kom­ple­ti za vaš motor (tudi posa­me­zno po meri) in podalj­ša­na garan­ci­ja za vaš Per­kins motor. 

Kot eksklu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter ponu­ja BU Power Systems ori­gi­nal­no kako­vost po zmer­nih cenah.
Če ima­te kakr­šna koli vpra­ša­nja, nas lah­ko pokli­če­te pre­ko naše­ga tele­fon­ske­ga ser­vi­sa +386 (0) 590 76 50 0.