Vidste du det …?

… bære­dyg­tig­hed er en ker­ne­vær­di hos Perkins?

By 14. marts 2022 No Comments

Bære­dyg­tig pro­duk­tion er effek­tiv pro­duk­tion — og effek­ti­vi­tet er godt for ren­ta­bi­li­te­ten. Per­kins dri­ver bære­dyg­tig for­an­dring gen­nem avan­ce­re­de pro­ces­ser og pro­duk­tin­nova­tion og er enga­ge­ret i bære­dyg­ti­ge pro­duk­tions­pro­ces­ser, der mini­me­rer både ener­gi­for­brug og affaldsproduktion.

De nye­ste Per­kins EU Sta­ge IV / U.S. EPA Tier 4 Final-moto­rer opfyl­der de stren­ge­ste emis­sions­stan­dar­der – overalt i ver­den. De har lave emis­sio­ner, for­bed­ret brænd­sto­fø­ko­no­mi, høje­re effekt­tæt­hed og læn­ge­re ser­vi­ce­in­ter­val­ler – og vores desig­ne­re arbej­der på at gøre dem end­nu bedre.

Vores kom­plet­te ori­gi­na­le fil­ter­sor­ti­ment er udvik­let og raf­fi­ne­ret over 15 år og har paten­te­ret tek­no­lo­gi til at opret­hol­de effek­ti­vi­te­ten og mak­si­me­re din motors yde­ev­ne. At tage risi­ko­en for at bru­ge en anden type fil­ter fra det grå mar­ked kan have alvor­li­ge kon­se­kven­ser. Ori­gi­na­le dele og fil­tre er afgø­ren­de for at sty­re de løben­de driftsomkostninger.

Det nye Per­kins® Ecop­lus-fil­ter til Per­kins® Syn­cro 2.8- og 3.6‑motorerne er spe­ci­elt desig­net til lang leve­tid og er også mere mil­jø­ven­ligt. Dis­se nye Per­kins® Ecop­lus har ingen metaldå­ser eller cen­ter­rør som du skal bort­skaf­fe, kræ­ver min­dre mate­ri­a­le, mini­me­rer affald og kan nemt og omkost­nings­ef­fek­tivt for­bræn­des eller gen­an­ven­des. På grund af de frem­ra­gen­de mil­jø­mæs­si­ge egen­ska­ber og den nye “Cle­an Chan­ge” tek­no­lo­gi, det nye Per­kins Ecop­lus olie­fil­ter blev til­delt Innova­ti­ve Iron Award af Com­pa­ct Equip­ment magasin.

Fil­ter­skift er en vig­tig del af ved­li­ge­hol­del­ses­pro­gram­met. Ori­gi­na­le dele og fil­tre er afgø­ren­de for at opret­hol­de moto­r­ef­fek­ti­vi­te­ten og kon­trol­le­re de løben­de driftsomkostninger.
Vores ori­gi­na­le Per­kins fil­tre opfyl­der de sta­digt sti­gen­de krav, der stil­les til fil­tre­rings­sy­ste­mer­ne i moder­ne for­bræn­dings­mo­to­rer – mere motor­kraft, høje­re tryk, høje­re tem­pe­ra­tu­rer. Per­kins foku­se­rer også på topkva­li­tet og fil­te­ry­del­se her og til­by­der de rig­ti­ge fil­ter­sy­ste­mer til dig.

Olie­fil­ter
Den mest moder­ne tek­no­lo­gi, brug af mate­ri­a­ler af høje­ste kva­li­tet, til­ba­ge­løbs­spær­re og tryk­af­last­nings­ven­ti­ler, tæt­nings­rin­ge, klæ­be­mid­ler og fil­ter­me­di­er garan­te­rer en op-
timal olie­gen­nem­strøm­ning og beskyt­ter din motor mod olie­man­gel ved enhver drifts­an­ven­del­se og for­hin­drer såle­des slid eller motorskader.

Brænd­stof­fil­ter
Ved frem­stil­ling af Per­kins ori­gi­na­le brænd­stof­fil­tre anven­des der kun mate­ri­a­ler af høje­ste kva­li­tet, og såle­des beskyt­tes f.eks. høj­tryks­ind­sprøjt­nings­sy­ste­met mod ska­der for­år­sa­get af almin­de­li­ge snavspartikler.

Luft­fil­ter
Et ori­gi­nalt Per­kins luft­fil­ter stop­per 99,99 % af par­tik­ler­ne og for­hin­drer beska­di­gel­se af ven­ti­ler, rin­ge og tur­bo­la­de­re sam­ti­dig med at den frie luft­strøm maksimeres.

Nyhed: Per­kins® Ecoplus-filter
Det nyde­sig­ne­de Per­kins Ecop­lus olie­fil­tret er ind­byg­get i de nye Per­kins® Syn­cro 3,6 og 2,8 liter moto­rer, EU-trin V. Det oprin­de­li­ge fil­ter inde­hol­der et udskif­te­ligt ele­ment, der pas­ser ind i moto­rens fil­ter­hus. Det­te giver mulig­hed for en hur­tig og ren for­an­dring og redu­ce­rer affald.

Et hur­tigt over­blik over dine fordele
  • Opti­mal fil­te­ry­del­se af snavspartikler
  • Effek­ti­vi­tet på op til 98,7%
  • Per­kins fil­tre opnår de bed­ste resul­ta­ter i sam­men­lig­ning­s­tests af olie, die­sel og luft filterkapacitet
  • Aktiv sup­port til miljøbeskyttelse
  • Lave ved­li­ge­hol­del­ses- og driftsomkostninger

Bemærk
Der­u­d­over til­by­der vi løs­nin­ger i form af spe­ci­el­le pro­duk­ter, der for­læn­ger din motors leve­tid: Ved­li­ge­hol­del­ses­pak­ker til die­sel­par­ti­kel­fil­tre, Per­kins Exten­ded Life Coo­lant, Per­kins Die­sel Engi­ne Oil, ved­li­ge­hol­del­ses­kon­trak­ter med for­skel­li­ge løbe­ti­der og ved­li­ge­hol­del­ses­in­ter­val­ler, ved­li­ge­hol­del­ses­sæt til din motor (også indi­vi­du­elt til­pas­set rent kun­de­spe­ci­fikt) og for­læn­get garan­ti på din Per­kins motor.

Som din eks­klu­si­ve Per­kins for­hand­ler til­by­der BU Power Systems ori­gi­nal­kva­li­tet til for­nuf­ti­ge priser.
I til­fæl­de af spørgs­mål kan vi kon­tak­tes på vores ser­vi­ce­te­le­fon 65 560 560.