Věděli jste, že ...?

… jsme schop­ni opra­vit moto­ry star­ší 30 let pod­le kva­li­ta­tiv­ní­ho stan­dar­du nové­ho výrobku?

By 6. prosince 2021 No Comments

Tyto moto­ry jsou tedy na svě­tě déle, než veřej­ný internet.

BU Power Sys­tems vám doká­že poskyt­nout pod­po­ru i pro typy moto­rů, kte­ré se již nevy­rá­bě­jí. Pro­vě­ři­li jsme veš­ke­ré postu­py, abychom zajis­ti­li, že kaž­dý náhrad­ní motor – ať nový nebo repa­so­va­ný – spl­ňu­je pří­sluš­né poža­do­va­né emis­ní nor­my. Kva­li­ta je pro nás vždy pri­o­ri­tou, a pro­to pou­ží­vá­me nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie pro opra­vy moto­rů. To nám umož­ňu­je zajis­tit, aby náhrad­ní motor vyho­vo­val jeho původ­ní spe­ci­fi­ka­ci OEM a měl kva­li­ta­tiv­ní stan­dard nové­ho pro­duk­tu. To nejen zaru­ču­je výkon moto­ru a spo­leh­li­vost, kte­rou potře­bu­je­te, ale také šet­ří ener­gii a zdro­je a při­spí­vá k eko­lo­gič­těj­ší­mu a
nákla­do­vě efek­tiv­něj­ší­mu provozu.

Výmě­na motoru

Opra­va porou­cha­né­ho moto­ru není vždy eko­no­mic­ká. Někdy je to i časo­vý fak­tor, kte­rý neu­mož­ňu­je gene­rál­ní opravu.Abychom v tako­vých pří­pa­dech moh­li našim zákaz­ní­kům poskyt­nout rych­lé řeše­ní, garan­tu­je­me stá­lou dostup­nost více než 200 náhrad­ních moto­rů Per­kins. Spo­leč­nost BU Power Sys­tems tak nabí­zí nej­kom­plex­něj­ší nabíd­ku repa­so­va­ných výměn­ných moto­rů v obo­ru. Všech­ny kom­plet­ní výměn­né moto­ry i long-engi­nes byly před dodá­ním podro­be­ny zkouškám na naší zku­šeb­ně moto­rů. Tím je zajiš­těn náš vlast­ní stan­dard vyso­ké kva­li­ty. Násled­ně jsou repa­so­va­né moto­ry lakovány
a vyba­ve­ny pasem moto­ru BU Power Sys­tems. BU Power Sys­tems nabí­zí nové náhrad­ní moto­ry (se záru­kou mini­mál­ně 12 měsí­ců) také jako kom­plet­ní řeše­ní pro vybra­né mode­ly. Tato kom­plet­ní řeše­ní vám pomo­hou spl­nit emis­ní nor­my, mini­ma­li­zo­vat pro­sto­je a sní­žit pro­voz­ní náklady.

Long engi­nes řady 100 / 400

Jako nákla­do­vě efek­tiv­ní alter­na­ti­va kom­plet­ní­ho náhrad­ní­ho moto­ru jsou naše long engi­nes kon­stru­o­vá­ny tak, aby zákaz­ní­kům posky­to­va­ly fle­xi­bi­li­tu a při­da­nou hod­no­tu. Long engi­nes jsou vyba­ve­ny novým vstři­ko­va­cím systémem
(vstři­ko­va­cí čer­pa­dlo a vstři­ko­va­cí trys­ky) a v pří­pa­dě potře­by i tur­bod­mycha­dlem. Jed­no­du­še sesta­ví­te demon­to­va­né doplň­ky k tomu­to moto­ru a obno­ví­te výkon moto­ru nasta­ve­ný z výro­by. Může­te také vyu­žít plných záruk a sou­la­du s emis­ní­mi normami.

Polo­mo­to­ry / long blocks a opra­ve­né polo­mo­to­ry / long blocks

Naše polo­mo­to­ry / long blocks jsou nákla­do­vě efek­tiv­ní mož­nos­tí opra­vy s mini­mál­ní­mi pro­sto­ji a nabí­ze­jí rych­lé a spo­leh­li­vé řeše­ní v pří­pa­dě váž­né­ho poško­ze­ní moto­ru Per­kins. Naše opra­ve­né polo­mo­to­ry / long blocks jsou vyrá­bě­ny pod­le stej­ných spe­ci­fi­ka­cí jako nové výrob­ky a mají stej­nou zaru­če­nou kva­li­tu a záru­ku – avšak za zlo­mek ceny. Výmě­nou stá­va­jí­cí­ho jádra moto­ru mohou naše (repa­so­va­né) polomotory/long blocks nabíd­nout ješ­tě vět­ší hodnotu.

Proč pou­ží­vat náhrad­ní motor od BU Power Systems?
  • výměn­né a repa­so­va­né moto­ry pro jaké­ko­li upotřebení
  • srov­na­tel­ný výkon za zlo­mek ceny nové­ho stroje
  • opti­mál­ní ser­vis a vyso­ká dostupnost
  • vyso­ká kva­li­ta (zku­šeb­ní jízdy na zku­šeb­ním sta­no­viš­ti moto­ru, nátěr, je-li poža­do­ván, a ces­tov­ní pas moto­ru BU Power Systems)
  • výhrad­ní pou­ži­tí ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Per­kins pro veš­ke­ré opravy
  • jed­no­du­chá instalace
  • lep­ší říze­ní život­ní­ho cyk­lu stroje
  • sní­že­ní pro­sto­jů stroje
  • eko­lo­gič­těj­ší řešen
  • záru­ka 12měsíců

Jako váš výhrad­ní dis­tri­bu­tor Per­kins nabí­zí BU Power Sys­tems ori­gi­nál­ní kva­li­tu za rozum­né ceny. Pokud máte nějaké
dota­zy týka­jí­cí se pro­gra­mu Per­kins Exchan­ge, zavo­lej­te pro­sím na náš ser­vis­ní tele­fon +420 724 361 661.