Věděli jste, že ...?

…fil­tr Per­kins® Eco­plus-Fil­ter odstra­ňu­je čás­ti­ce men­ší než čty­ři mikrony?

By 2. března 2023 No Comments

To je při­bliž­ně veli­kost jed­né čer­ve­né krvin­ky, kte­rá má veli­kost pět mik­ro­nů a není vidět pou­hým okem. Vyso­ce kva­lit­ní pali­vo­vé fil­try chrá­ní váš motor při kaž­dém pro­voz­ním nasa­ze­ní a zabra­ňu­jí jeho poško­ze­ní, pro­to­že i ty nejmen­ší čás­ti­ce mohou vést ke zvý­še­né­mu opo­tře­be­ní pali­vo­vých čer­pa­del a vstři­ko­va­čů. To nejen sni­žu­je účin­nost moto­ru a zvy­šu­je jeho emi­se, ale může také způ­so­bit váž­né poško­ze­ní moto­ru. Ori­gi­nál­ní pali­vo­vé fil­try Per­kins spo­leh­li­vě odstra­ňu­jí čás­ti­ce, tak­že ke vstři­ko­va­čům se dostá­vá pou­ze čis­té palivo.

Poža­dav­ky na fil­trač­ní sys­témy moder­ních spa­lo­va­cích moto­rů se neu­stá­le zvy­šu­jí: vět­ší výkon moto­ru, vyš­ší tla­ky a tep­lo­ty při niž­ší spo­tře­bě pali­va a niž­ších emi­sích. Sys­témy vstři­ko­vá­ní pali­va jsou slo­ži­té a zce­la nezbyt­né pro opti­mál­ní pro­voz moto­ru. Per­kins pro­to vyrá­bí kaž­dou sou­část s dechbe­rou­cí přesností.

Kva­li­ta, na kte­rou se může­te spolehnout

Ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly Per­kins jsou doko­na­le při­způ­so­be­ny vaše­mu moto­ru a zajiš­ťu­jí tak jeho dlou­hou život­nost. To zna­me­ná, že si může­te být sto­pro­cent­ně jis­ti výko­nem a účin­nos­tí své­ho moto­ru, a to i v dlou­ho­do­bém hori­zon­tu – s kva­li­tou, kte­rá se vyplatí.

Vaše výho­da

  • Vyso­ce kva­lit­ní ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly
  • Přes­né pro­ve­de­ní pod­le nej­no­věj­ší továr­ní specifikace
  • Mož­nost oprav v oblas­ti vstři­ko­va­cí techniky
  • K dis­po­zi­ci jsou repa­so­va­né, a tudíž zdro­je šet­ří­cí výměn­né díly v kva­li­tě a výko­nu jako nové

Roz­díl je v detailech

Nej­čas­těj­ším důvo­dem výmě­ny vstři­ko­va­čů je opo­tře­be­ní způ­so­be­né nečis­to­ta­mi a zne­čiš­tě­ním pali­vo­vé­ho sys­té­mu. Tes­ty vstři­ko­va­čů uka­zu­jí, že ori­gi­nál­ní pali­vo­vé fil­try Per­kins posky­tu­jí vyni­ka­jí­cí ochranu.

Při porov­ná­ní s fil­try zná­mých výrob­ců byla tes­to­vá­na život­nost vstři­ko­va­čů se sil­ně zne­čiš­tě­ným palivem.

Výsle­dek: vstři­ko­va­če chrá­ně­né ori­gi­nál­ní­mi pali­vo­vý­mi fil­try Per­kins vyka­zo­va­ly výraz­ně men­ší opo­tře­be­ní a s ním i men­ší míru úni­ku než vstři­ko­va­če tes­to­va­né s fil­try jiných výrobců.

Život­nost moto­rů a vstři­ko­va­cích sys­té­mů lze výraz­ně pro­dlou­žit pou­ží­vá­ním ori­gi­nál­ních pali­vo­vých fil­trů Per­kins. Více infor­ma­cí najde­te zde.

Máte dota­zy k naše­mu port­fo­liu náhrad­ních dílů? Nevá­hej­te nás kon­tak­to­vat na tele­fon­ním čís­le +420 602 281 154 nebo +420 602 769 108 nebo na adre­se [email protected] – těší­me se na váš dotaz.