BU Power Systems News

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a Geo­tec Bohr­tech­nik GmbH

By 17. srpna 2023 No Comments

Spo­leč­nost Geo­tec Bohr­tech­nik GmbH vyví­jí a vyrá­bí vyso­ce kva­lit­ní ver­ti­kál­ní vrt­né soupra­vy již více než 25 let. Ty se pou­ží­va­jí pře­de­vším pro těž­bu geo­ter­mál­ní ener­gie v blíz­kos­ti povrchu, geo­tech­nic­ké inže­nýr­ství, sta­rou těž­bu a výstav­bu vrtů, ale jsou také ide­ál­ně vhod­né pro suché vrtá­ní s paž­ni­ce­mi, kabe­lo­vé pří­kle­po­vé vrtá­ní s paž­ni­ce­mi, vrtá­ní s odsá­vá­ním a jádro­vé vrtá­ní, stej­ně jako pro vrtá­ní s neko­neč­ný­mi nebo dutý­mi vrtá­ky. Co se týče snad­né­ho pou­ži­tí, funkč­nos­ti, rych­los­ti a kom­pakt­ní kon­struk­ce, jsou vrt­né soupra­vy Roto­max jedi­neč­né a v roz­ho­du­jí­cích oblas­tech zau­jí­ma­jí vedou­cí posta­ve­ní na trhu. Díky vel­mi úzké­mu kon­tak­tu se zákaz­ní­ky, prak­tic­ké­mu význa­mu a ino­va­tiv­ní­mu 3D-CAD desig­nu je spo­leč­nost Geo­tec s vlast­ní­mi výrob­ní­mi zaří­ze­ní­mi schop­na vyrá­bět vyni­ka­jí­cí séri­o­vé stro­je, kte­ré zna­me­na­jí eko­no­mic­ký úspěch.

Spo­leč­nost Geo­tec se již léta spo­lé­há na spo­leh­li­vost moto­rů Per­kins, kte­rý­mi vyba­vu­je své vrt­né soupra­vy Roto­max. Zejmé­na moto­ry řady 1200 se hodí pro pou­ži­tí vrt­ných souprav Roto­max. Díky mimo­řád­ně kom­pakt­ní a fle­xi­bil­ní kon­struk­ci lze moto­ry Per­kins řady 1200 nalézt ve více než 800 růz­ných mode­lech stro­jů. Pří­kla­dy apli­ka­cí ve spo­leč­nos­ti Geo­tec uka­zu­jí fle­xi­bi­li­tu a robust­nost této řady motorů.

Napří­klad stroj Roto­max XL‑B spo­leč­nos­ti Geo­tec je vyba­ven moto­rem Per­kins® 1204J-E44TTA. Motor má výkon 140 kW a 825 Nm a spl­ňu­je poža­dav­ky EU Stage V. Pří­kla­dem pou­ži­tí toho­to zaří­ze­ní je geo­tech­nic­ký prů­zkum­ný vrt, kte­rý byl pro­ve­den pro stav­bu pří­vod­ní­ho tune­lu z Mni­cho­va do Bren­ne­ru u Kufstei­nu v Tyrol­sku. Mís­to vrtá­ní se nachá­ze­lo ve výš­ce 890 m n. m. a v pod­sta­tě na hra­ni­ci mezi Rakous­kem a Němec­kem. Hlou­be­ný pro­stor se nachá­zel 160 m pod úrov­ní teré­nu. Zaří­ze­ní muse­lo být pro tuto ope­ra­ci obzvláš­tě odol­né, pro­to­že vrtá­ní pro­bí­ha­lo ve dvou smě­nách, nepře­tr­ži­tě 24 hodin po dobu 6 týd­nů na růz­ných mís­tech vrtání.

Výrob­ky řady Roto­max se pou­ží­va­jí také pro geo­ter­mál­ní vrty. Roto­max XL-GT byl napří­klad pou­žit pro geo­ter­mál­ní vrty na síd­liš­ti s něko­li­ka solár­ní­mi elek­trár­na­mi ve Wale­su. I zde byl Roto­max XL-GT pohá­něn moto­rem Per­kins® 1204J-E44TTA. Motor 1204 — čty­řvál­co­vá vari­an­ta řady 1200 — nabí­zí kom­plet­ní řeše­ní poho­nu, kte­ré spl­ňu­je nej­no­věj­ší emis­ní nor­my a pře­svěd­čí svou mimo­řád­ně robust­ní technologií.

Vrt­né soupra­vy Geo­tec Roto­max se samo­zřej­mě pou­ží­va­jí zejmé­na při stav­bě vrtů. Tak tomu bylo i v pří­pa­dě výstav­by ser­vis­ní­ho vod­ní­ho vrtu pro koň­ský hřeb­čín ve Wale­su. Zde byla pou­ži­ta vrt­ná soupra­va Roto­max XL-GT Ci s dvou­hlav­ňo­vou vrt­nou soupra­vou. Stroj je vyba­ven šes­ti­vál­co­vým vzně­to­vým moto­rem, kte­rý pohá­ní vrt­nou soupra­vu až do výko­nu 205 kW a 1257 Nm. Kon­tej­ner má zásob­ník; plně nalo­že­ný Roto­max XL-GTCi váží až 18 t, jez­dí na gumo­vých pásech a může být pře­pra­vo­ván tan­de­mo­vým pří­vě­sem. Spo­leh­li­vá vrt­ná soupra­va je vyba­ve­na moto­rem Per­kins® 1206J-E70TTA. Jed­ná se o motor s emis­ní úrov­ní EU V.

“Pro naše vrta­cí zaří­ze­ní potře­bu­je­me trva­le spo­leh­li­vé, robust­ní a výkon­né moto­ry s co nejmen­ší­mi náro­ky na údrž­bu. V tom­to ohle­du jsme s výko­nem moto­rů Per­kins® řady 1200 vel­mi spo­ko­je­ni. Kro­mě toho vyu­ží­vá­me dob­ré­ho pora­den­ství – ať už jde o výběr správ­né­ho moto­ru pro naše vrta­cí zaří­ze­ní, až po ser­vis a dostup­nost náhrad­ních dílů – náš dis­tri­bu­tor Per­kins, spo­leč­nost BU Power Sys­tems, nás vždy spo­leh­li­vě a kom­pe­tent­ně pod­po­ru­je,” říká Nor­bert Zumholz, jed­na­tel spo­leč­nos­ti Geo­tec Bohrtechnik.