BU Power Systems News

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in Geo­tec Bohr­te­ch­nik GmbH

By 17. avgusta 2023 No Comments

Pod­je­tje Geo­tec Bohr­te­ch­nik GmbH že več kot 25 let raz­vi­ja in izde­lu­je viso­ko­ka­ko­vo­stne ver­ti­kal­ne vrtal­ne napra­ve. Te se upo­ra­blja­jo pred­vsem za pri­do­bi­va­nje geo­ter­mal­ne ener­gi­je v bli­ži­ni površ­ja, geo­teh­nič­ni inže­ni­ring, sta­ro rudar­stvo in gra­dnjo vrtin, ven­dar so ide­al­no pri­mer­ne tudi za suho vrta­nje z ohiš­jem, kabel­sko udar­no vrta­nje z ohiš­jem, sesal­no vrta­nje in jedro ter vrta­nje z neskonč­ni­mi ali votli­mi sve­dri. Kar zade­va eno­stav­nost upo­ra­be, funk­ci­o­nal­nost, hitrost in kom­pak­tno zasno­vo, so vrtal­ne napra­ve Roto­max edin­stve­ne in vodil­ne na trgu na ključ­nih podro­čjih. Zara­di zelo tesne­ga sti­ka s stran­ka­mi, prak­tič­ne pomemb­no­sti in ino­va­tiv­ne­ga 3D-CAD načr­to­va­nja lah­ko pod­je­tje Geo­tec z lastni­mi pro­i­zvo­dni­mi zmo­glji­vost­mi pro­i­zva­ja odlič­ne serij­ske stro­je, ki pome­ni­jo eko­nom­ski uspeh.

Pod­je­tje Geo­tec že leta raču­na na zane­slji­vost motor­jev Per­kins, s kate­ri­mi opre­mlja svo­je vrtal­ne napra­ve Roto­max. Zla­sti motor­ji seri­je 1200 so pri­mer­ni za upo­ra­bo vrtal­nih gar­ni­tur Roto­max. Zara­di izje­mno kom­pak­tne in pri­la­go­dlji­ve zasno­ve so motor­ji Per­kins seri­je 1200 na voljo v več kot 800 raz­lič­nih mode­lih stro­jev. Pri­me­ri upo­ra­be v pod­je­tju Geo­tec doka­zu­je­jo pri­la­go­dlji­vost in robu­stnost te seri­je motorjev.

Na pri­mer, Geo­te­kov Roto­max XL‑B je opre­mljen z motor­jem Per­kins® 1204J-E44TTA. Motor ima moč 140 kW in 825 Nm ter izpol­nju­je zah­te­ve EU sto­pnje V. Pri­mer upo­ra­be opre­me je geo­teh­nič­no raz­i­sko­val­no vrta­nje, ki je bilo izve­de­no za gra­dnjo dovo­dne­ga pre­do­ra od Mün­ch­na do Bren­ner­ja pri Kuf­ste­i­nu na Tirol­skem. Mesto vrta­nja je bilo na nad­mor­ski viši­ni 890 m in sko­raj na meji med Avstri­jo in Nem­či­jo. Obmo­čje izko­pa­va­nja je bilo 160 m pod nivo­jem tal. Opre­ma je mora­la biti za to ope­ra­ci­jo še pose­bej vzdr­žlji­va, saj je vrta­nje pote­ka­lo v dveh izme­nah, 24 ur nepre­ki­nje­no v obdo­bju 6 tednov na raz­lič­nih vrtal­nih točkah.

Izdel­ki seri­je Roto­max se upo­ra­blja­jo tudi za geo­ter­mal­no vrta­nje. Roto­max XL-GT je bil na pri­mer upo­ra­bljen za geo­ter­mal­no vrta­nje sta­no­vanj­ske­ga nase­lja z več sonč­ni­mi elek­trar­na­mi v Wale­su. Pri tem je Roto­max XL-GT poga­njal tudi motor Per­kins® 1204J-E44TTA. Motor 1204 — šti­ri­valj­na raz­li­či­ca seri­je 1200 — ponu­ja celo­vi­to pogon­sko reši­tev, ki izpol­nju­je naj­no­vej­še emi­sij­ske stan­dar­de in nav­du­šu­je z izje­mno robu­stno tehnologijo.

Seve­da se vrtal­ne gar­ni­tu­re Geo­tec Roto­max upo­ra­blja­jo pred­vsem pri gra­dnji vrtin. Tako je bilo tudi v pri­me­ru gra­dnje vrti­ne za ser­vi­sno vodo za konj­sko far­mo v Wale­su. Tu je bila upo­ra­blje­na vrtal­na napra­va Roto­max XL-GT Ci z dvo­gla­vi­co. Stroj je opre­mljen s 6‑valjnim dizel­skim motor­jem, ki poga­nja vrtal­no napra­vo z močjo do 205 kW in 1257 Nm. Zaboj­nik ima zalo­gov­nik; popol­no­ma nalo­žen Roto­max XL-GTCi teh­ta do 18 t, vozi se na gumi­ja­stih gose­ni­cah in ga je mogo­če pre­va­ža­ti s tan­dem­sko pri­ko­li­co. Zane­slji­va vrtal­na gar­ni­tu­ra je opre­mlje­na z motor­jem Per­kins® 1206J-E70TTA. To je motor s sto­pnjo emi­sij EU V.

“Za našo vrtal­no opre­mo potre­bu­je­mo stal­no zane­slji­ve, robu­stne in zmo­glji­ve motor­je s čim manj vzdr­že­va­nja. V tem pogle­du smo zelo zado­volj­ni z zmo­glji­vo­stjo motor­jev Per­kins® seri­je 1200. Poleg tega smo dele­žni dobre­ga sve­to­va­nja – ne gle­de na to, ali gre za izbi­ro pra­ve­ga motor­ja za našo vrtal­no opre­mo ali za ser­vis in raz­po­lo­žlji­vost rezerv­nih delov – naš dis­tri­bu­ter Per­kins, pod­je­tje BU Power Systems, nas vedno zane­slji­vo in kom­pe­ten­tno pod­pi­ra,” pra­vi Nor­bert Zumholz, direk­tor pod­je­tja Geo­tec Bohrtechnik.