BU Power Systems News

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in Börger

By 29. junija 2023 No Comments

Pri obvla­do­va­nju nesreč je bistve­no hitro, eno­stav­no in učin­ko­vi­to ukre­pa­nje. Za to je potreb­na teh­no­lo­gi­ja, na kate­ro se je mogo­če zane­sti. Šte­vil­ne lokal­ne sku­pi­ne Zve­zne agen­ci­je za teh­nič­no pomoč (THW), gasil­ske eno­te in gasil­ske eno­te v obra­tih se zana­ša­jo na mobil­ne viso­ko zmo­glji­ve črpal­ke pod­je­tja Bör­ger, ki jih poga­nja­jo motor­ji Perkins.

Druž­ba Bör­ger GmbH že več kot 35 let pro­i­zva­ja viso­ko­ka­ko­vo­stne črpal­ke z vrtlji­vi­mi listi­či. Črpal­ke s pri­sil­nim giba­njem so na voljo v 25 veli­ko­stih s pre­to­ki med 1 in 1 450 m²/h. Vsa­ka črpal­ka je izde­la­na v modu­lar­nem sis­te­mu. Vsa­ka črpal­ka se po modu­lar­nem nače­lu kon­fi­gu­ri­ra pose­bej za posa­me­zno upo­ra­bo. To pome­ni, da se črpal­ke lah­ko upo­ra­blja­jo v sko­raj vseh vejah indu­stri­je, v komu­nal­ni in okolj­ski teh­no­lo­gi­ji, na odpr­tem mor­ju ali v kme­tij­skem sektorju.

Zara­di pro­stor­sko varč­ne zasno­ve, nemo­te­ne­ga črpa­nja v nači­nu snor­mi­ra­nja, samo­se­sa­va­nja do 8 metrov brez vakuum­ske napra­ve in možno­sti upo­ra­be Bör­ger­je­ve rota­cij­ske črpal­ke z raz­lič­ni­mi možnost­mi pogo­na je črpal­ka ide­al­na mobil­na črpal­ka. Ni pomemb­no, ali se upo­ra­blja kot pre­no­sna črpal­ka za  tovor­njak ali kot viso­koz­mo­glji­va črpal­ka na pri­ko­li­ci tovor­nja­ka — zasno­vo in izde­la­vo izva­ja pod­je­tje Bör­ger “iz ene­ga vira”, od osnov­ne­ga okvir­ja do teh­no­lo­gi­je črpal­ke in teh­no­lo­gi­je krmiljenja.

Zla­sti pri popol­no­ma samo­za­do­stnih viso­koz­mo­glji­vih črpal­kah se Bör­ger zana­ša na motor­je Per­kins. To velja tudi za viso­koz­mo­glji­vo črpal­ko gasil­ske eno­te v obra­tu kemič­ne­ga podjetja.

Viso­koz­mo­glji­va črpal­ka gasil­ske bri­ga­de obrata

“Kemij­ski veli­kan” je na nem­ški loka­ci­ji name­stil svo­jo lastno tovar­ni­ško gasil­sko bri­ga­do. Za zago­ta­vlja­nje zuna­nje oskr­be z gasil­no vodo za napa­ja­nje vozil, bri­zgal­nih sis­te­mov in gasil­nih metalk je tovar­ni­ška gasil­ska bri­ga­da kupi­la mobil­no viso­ko zmo­glji­vo črpal­ko Börger.

Črpal­ka je name­šče­na na 5,5 t tež­ki pri­ko­li­ci tovor­nja­ka, poga­nja pa jo motor Per­kins® 1204F-E44TTA IOPU. Zara­di 129 kW moč­ne­ga motor­ja z navo­rom 750 Nm črpal­ka pro­i­zve­de do 192 m³/h. Rezer­vo­ar za gori­vo je vgra­jen v osnov­ni okvir črpal­ke, kar pri­hra­ni pro­stor. V pri­me­ru poža­ra črpal­ka napa­ja gasil­ska vozi­la z vodo iz rezer­vo­ar­ja za požar­no vodo ali bli­žnje reke.

Mobil­na črpal­ka za poplave

“Motor­ji Per­kins so popol­no­ma zane­slji­vi in se upo­ra­blja­jo tudi v naših črpal­kah za gaše­nje poplav. Na zane­slji­vo kom­bi­na­ci­jo Bör­ger-Per­kins se poleg ope­ra­tiv­nih enot THW in gasil­skih dru­štev zana­ša­jo tudi šte­vil­na vodna zdru­že­nja. Pri tem se upo­ra­blja­jo črpal­ke, ki jih je eno­stav­no vzdr­že­va­ti, s pre­to­kom do 1.450 m³/h. Viso­ko zmo­glji­ve črpal­ke so name­šče­ne na pri­ko­li­cah in jih poga­nja­jo motor­ji Per­kins. V pri­me­ru poplav se črpal­ka upo­ra­blja na stra­te­ško pomemb­nih loka­ci­jah in varu­je sta­no­vanj­ska obmo­čja pred popla­va­mi,” pra­vi Anne Bör­ger-Oltho­ff, direk­to­ri­ca pod­je­tja Bör­ger GmbH. “Za nas ni pomemb­na le zane­slji­vost motor­jev. Zdaj se lah­ko ozre­mo na več let zau­pa­nja vre­dne­ga sode­lo­va­nja z našim dis­tri­bu­ter­jem Per­kins BU Power Systems.”