BU Power Systems News

Sna­ga surad­nje: BU Power Sys­tems i Börger

By 29. June 2023 No Comments

U kon­tro­li katas­tro­fa ključ­na je brza, nekom­pli­ci­ra­na i učin­ko­vi­ta akci­ja. To zah­ti­je­va teh­no­lo­gi­ju u koju se može pouz­da­ti. Mno­ge lokal­ne sku­pi­ne Savez­ne agen­ci­je za teh­nič­ku pomoć (THW) i vatro­gas­ne pos­troj­be osla­nja­ju se na mobil­ne pum­pe viso­kih per­for­man­si tvrt­ke Bör­ger, koje pokre­ću Per­kins motori.

Bör­ger GmbH već više od 35 godi­na pro­izvo­di viso­kok­va­li­tet­ne rota­cij­ske pum­pe. Crp­ke s pozi­tiv­nim poma­kom dos­tup­ne su u 25 veli­či­na s pro­to­kom izme­đu 1 i 1450 m²/h. Sva­ka pum­pa se pro­izvo­di u modu­lar­nom sus­ta­vu. Sva­ka crp­ka se kon­fi­gu­ri­ra poje­di­nač­no za odgo­va­ra­ju­ću pri­mje­nu koris­te­ći modu­lar­ni prin­cip. To zna­či da se crp­ke mogu koris­ti­ti u goto­vo svim gra­na­ma indus­tri­je, u komu­nal­noj i eko­lo­škoj teh­no­lo­gi­ji, na otvo­re­nom moru ili u poljo­pri­vred­nom sektoru.

Dizajn koji šte­di pros­tor, pum­pa­nje bez pro­ble­ma, samo­usi­sa­va­nje do 8 meta­ra bez vaku­um­skog ure­đa­ja i moguć­nost uprav­lja­nja Bör­ger rota­cij­skom pum­pom s raz­li­či­tim pogon­skim opci­ja­ma čine pum­pu ide­al­nom mobil­nom pum­pom. Nije važ­no koris­ti li se kao pri­je­nos­na ruč­na pum­pa za kami­on ili pum­pa viso­kih per­for­man­si na pri­ko­li­ci kami­ona — dizajn i pro­izvod­nju pro­vo­di Bör­ger od osnov­nog okvi­ra do teh­no­lo­gi­je pum­pe i teh­no­lo­gi­je upravljanja.

Poseb­no za pot­pu­no samo­dos­tat­ne pum­pe viso­kih per­for­man­si, Bör­ger se osla­nja na Per­kins moto­re. To je tako­đer slu­čaj s viso­ko­učin­ko­vi­tom pum­pom vatro­gas­ne bri­ga­de tvor­ni­ce jed­ne kemij­ske tvrtke.

Pum­pa viso­kih per­for­man­si vatro­gas­ne bri­ga­de pro­izvod­nog postrojenja

“Kemij­ski div” ins­ta­li­rao je vlas­ti­tu vatro­gas­nu jedi­ni­cu u jed­nom nje­mač­kom pos­tro­je­nju. Kako bi se osi­gu­ra­la vanj­ska ops­kr­ba vodom za gaše­nje za napa­ja­nje vozi­la, sprin­k­ler sus­ta­va i baca­ča vatre, vatro­gas­na pos­troj­ba pogo­na kupi­la je mobil­nu Bör­ger pum­pu viso­kih performansi.

Pum­pa je pos­tav­lje­na na pri­ko­li­cu kami­ona od 5,5 t i pokre­će je Per­kins® 1204F-E44TTA IOPU motor. Zahva­lju­ju­ći 129 kW snaž­nom moto­ru s okret­nim momen­tom od 750 Nm, pum­pa ispo­ru­ču­je do 192 m³/h. Sprem­nik za gori­vo inte­gri­ran je u osnov­ni okvir pum­pe radi ušte­de pros­to­ra. U slu­ča­ju poža­ra, pum­pa ops­krb­lju­je vatro­gas­na vozi­la vodom iz vatro­gas­ne cis­ter­ne ili obliž­nje rijeke.

Mobil­na pum­pa za poplave

“Per­kins moto­ri su apso­lut­no pouz­da­ni i tako­đer se koris­te u našim pum­pa­ma za bor­bu pro­tiv popla­va. Uz THW i raz­ne vatro­gas­ne bri­ga­de, i dru­ge se broj­ne udru­ge osla­nja­ju se na pouz­da­nu kom­bi­na­ci­ju Bör­ger-Per­kins. Čes­to se koris­te ednos­tav­ne za odr­ža­va­nje pum­pe s pro­to­kom do 1450 m³/h. Pum­pe viso­kih per­for­man­si mon­ti­ra­ne su na pri­ko­li­ce i pokre­ću ih Per­kins moto­ri. U slu­ča­ju popla­ve, pum­pa se koris­ti na stra­te­ški važ­nim loka­ci­ja­ma i šti­ti stam­be­na podru­čja od popla­va”, kaže Anne Bör­ger-Olt­hoff, gene­ral­ni direk­tor Bör­ger GmbH. “Nije nam važ­na samo pouz­da­nost moto­ra. Sada se može­mo osvr­nu­ti na neko­li­ko godi­na pouz­da­ne surad­nje s našim Per­kins dis­tri­bu­te­rom BU Power Systems.”