BU Power Systems News

Sna­ga surad­nje: BU Power Sys­tems i ATMOS Chrást

Poče­ci tra­di­ci­onal­nog češkog pro­izvo­đa­ča ATMOS Chrást sežu u 1899. godi­nu. Kao jed­na od vode­ćih svjet­skih tvrt­ki u sek­to­ru kom­pri­mi­ra­nog zra­ka, ATMOS ima oko 50 godi­na iskus­tva u izra­di mobil­nih kom­pre­so­ra. Mobil­ni ATMOS kom­pre­so­ri poseb­no su robus­ni i pouz­da­ni. Mogu se koris­ti­ti u naj­ek­s­trem­ni­jim uvje­ti­ma. Mogu se koris­ti­ti u sibir­skoj tun­dri, na tem­pe­ra­tu­ra­ma do ‑40°C, kao iu koro­ziv­nom okru­že­nju obal­nih podru­čja Juž­ne Ame­ri­ke ili na eks­trem­nim tem­pe­ra­tu­ra­ma Arap­skog polu­oto­ka. ATMOS kom­pre­so­ri se tako­đer koris­te u Saha­ri, jer ima­ju fil­te­re i sepa­ra­to­re poseb­no dizaj­ni­ra­ne za praš­nja­va okruženja.

Kom­pre­so­ri seri­je PDP oprem­lje­ni su sus­ta­vom mekog pokre­ta­nja koji šti­ti motor i blok vija­ka. To zna­či da kom­pre­sor radi u praz­nom hodu nakon pokre­ta­nja, daju­ći mu vre­me­na da pos­tig­ne isprav­ne rad­ne para­me­tre. Svi kom­pre­so­ri seri­je PDP oprem­lje­ni su Per­kins moto­ri­ma, koji zado­vo­lja­va­ju viso­ke zah­tje­ve pouz­da­nog rada čak i u eks­trem­nim uvje­ti­ma te, kao jed­na od ključ­nih kom­po­nen­ti, izrav­no utje­ču na pouz­da­nost stroja.

Novi pri­je­nos­ni dizel­ski vij­ča­ni kom­pre­sor ATMOS PDP 50 obe­ća­va iznim­nu sves­tra­nost. Može se ispo­ru­či­va­ti ​​s tla­kom od 7, 10, 12 i 14 bara. To je ide­alan stroj za rad sa pije­skom i suhim ledom, za zrač­ne ala­te, zabi­ja­če stu­po­va, buše­nje ili izvla­če­nje optič­kih kabe­la za tele­ko­mu­ni­ka­cij­ske projekte.

Novi ATMOS PDP 50 ima koris­ti od šted­lji­vog Per­kins moto­ra s dizel­skim fil­te­rom čes­ti­ca. Motor je u skla­du sa Sta­ge V i time je cer­ti­fi­ci­ran za eko­lo­ške zone gdje manje moder­ni stro­je­vi nisu dopu­šte­ni ili  su čak isklju­če­ni iz jav­nih natje­ča­ja. 3‑cilindrični model jedan je od naj­ma­njih Per­kins moto­ra, kom­bi­ni­ra­ju­ći per­for­man­se, niske tro­ško­ve rada i ultrakompaktnost

Kako bi zašti­ti­li stroj, ugra­đe­ne su elek­tro­nič­ke kon­tro­le za nad­zor svih važ­nih para­me­ta­ra. Novi PDP 50 ima veli­ke, odvo­je­ne fil­tre zra­ka za motor i ven­ti­la­tor kako bi se pro­du­ži­li inter­va­li odr­ža­va­nja. Veli­ki sprem­nik dize­la omo­gu­ću­je rad više od 8 sati bez ponov­nog punje­nja. Kao motor seri­je Per­kins 400, Per­kins® 403J-E17T vrlo je kon­ku­ren­tan u pogle­du per­for­man­si i ušte­de gori­va. Odgo­va­ra­ju­ćom upo­tre­bom teh­no­lo­gi­je, ovi su moto­ri dizaj­ni­ra­ni da budu pouz­da­ni i da nude niske tro­ško­ve posje­do­va­nja na veli­kom bro­ju trži­šta na koji­ma opslužuju.

PDP 50 može biti oprem­ljen raz­nim opci­ja­ma za opti­mi­za­ci­ju kom­pre­so­ra za goto­vo sva­ku poje­di­nač­nu pri­mje­nu. Pos­to­je mno­ge moguć­nos­ti za obra­du kom­pri­mi­ra­nog zra­ka, npr. suhi zrak (nak­nad­ni hlad­njak s odvo­dom kon­den­za­ta i izmje­nji­va­čem topli­ne). Kom­pre­sor se tako­đer može pri­la­go­di­ti za upo­tre­bu u opas­nim podru­čji­ma kao što su rafi­ne­ri­je (hva­tač iskri, Chalwyn ven­til) ili u pri­rod­nim rezer­va­ti­ma (s donjom posu­dom kao stan­dar­dom za zašti­tu od curenja).

“Naši kom­pre­so­ri seri­je PDP ima­ju iznim­no dug rad­ni vijek, ne samo zbog čvr­stih moto­ra. Osim toga, s Per­kin­som se može­mo oslo­ni­ti na uspos­tav­lje­nu i glo­bal­nu ser­vis­nu mre­žu. To je vrlo važ­no za nas kao vode­ćeg glo­bal­nog dobav­lja­ča,” kaže Franz Weis­brod, direk­tor među­na­rod­ne pro­da­je u tvrt­ki ATMOS Chrást “Osim toga, kom­pre­so­ri seri­je ATMOS PDP mogu se flek­si­bil­no kon­fi­gu­ri­ra­ti. Ovis­no o loka­ci­ji i zah­tje­vi­ma kup­ca, pos­to­ji širok izbor opci­ja. Kada bira­mo motor seri­je Per­kins 400, bira­mo motor koji može flek­si­bil­no odgo­vo­ri­ti na te želje i koji radi robus­no i pouzdano.”